24 april 2014

Aanpak N340, N348 en N377 na heroverweging

ZWOLLE - Tijdens de PS vergadering van 23 april voerde Jan Slagman tevens het woord over de aanpak van de N340, N348 en N377.

Vrz., naar mening van de SGP-fractie is met de snelle uitwerking van dit voorstel een prima  uitvoering gegeven aan de interpretatie van de motie Nijhof dd 11-12-‘13.

Mijn fractie heeft, met bewondering voor de desbetreffende ambtenaren, kennis genomen van het voorliggend voorstel. 

De SGP-fractie is zich terdege bewust dat na een bezuiniging van €. 100 miljoen niet alle bestaande wensen vervuld kunnen worden. Maar we vinden het wel bewonderenswaardig dat na , bijna 40% te bezuinigen op het oude budget, men nog in staat is met zulk een gedegen stuk terugkomen.

Wij kunnen in het voorliggend stuk lezen dat alle vraagstukken nog niet helder zijn en sommige nog om een nader en/of een meer uitgewerkt onderzoek  vragen. T.a.v. het Verbeterpakket merken we op dit een goed uitgangspunt te vinden. Dat alles nog niet helemaal helder is zien we o.a. bij de opmerkingen over de huidige aansluiting bij Varsen (nr. 9). In tegenstelling tot eerdere prognoses  blijkt dat de bestaande oplossing na kleine aanpassingen nog voor een behoorlijke periode in de behoefte kan voorzien.  De SGP-fractie ondersteunt het idee om in dezen aansluiting te zoeken bij het verkeerscirculatieplan van de gemeente Ommen.(pag. 3)

Rondom de grondverwerving e.d. de volgende opmerking. De SGP-fractie staat op het standpunt dat kosten die gemaakt moeten worden om opstallen en gronden weer de oude bestemming te geven van vóór het PIP, niet laste mogen komen van de €. 160 miljoen die nu gereserveerd voor dit projekt. Dit geldt voor onze fractie vanzelfsprekend ook als door Tennet, ProRail en Gasunie kosten in rekening worden gebracht die ontstaan zijn door de ‘switch’.

Wij willen onze waardering uitspreken richting de gemeente Zwolle die haar bijdrage van €. 10 miljoen t.b.v. de aansluiting A28/N340 niet ter discussie stelt. 

Eveneens steunen wij het amendement van de SP-fractie met betrekking tot de aanpassing van het gedeelte Ankummerdijk – Koesteeg.

Bij de paragraaf ‘Wijze van marktbenadering’ wordt aangegeven dat de provincie ervaring heeft opgedaan met het toepassen van een plafondbedrag bij aanbestedingen. Daarbij wordt onder meer verwezen naar de bouw van een recreatiesluis in Hardenberg.  Voor zover wij weten is daar ook een negatieve ervaring opgedaan doordat de eerste aannemer van dit projekt failliet ging.  Neemt de provincie ook deze ervaring mee?        

Het lijkt ons toe, willen we niet voor onaangename verrassingen komen te staan, dat een waterdicht bestek bij de aanbesteding van dit projekt van primair belang zal zijn .

Een laatste opmerking. De SGP-fractie vindt het een vanzelfsprekendheid dat de verschillende organisaties zeer nauw betrokken worden of blijven bij de voortgang of verdere ontwikkeling van dit projekt.