12 november 2021

Algemene Beschouwingen bij begroting 2022

 

Onderstaand is de bijdrae van de SGP fractie, uitgesproken door fractievoorzitter D. van Dijk,  te zien en te lezen uitgesproken tijdens de behandeling van de begroting 2022.

Meneer de voorzitter, geachte dames en heren,

‘ Rustig temidden van de woelige baren’. Dit is de  bekende  lijfspreuk van Willem van Oranje. De dichter van Psalm 46 drukt zich nog sterker uit. Hij zegt midden in enorme crises: ‘Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats en al werden de bergen verzet in het hart van de zee.’  Met andere woorden: wat er ook gebeurt, wij blijven vertrouwen, wij blijven standvastig. Voorzitter, dat kwam niet omdat ze zich als een soort supermens beschouwden. Integendeel, dat kwam omdat ze geloofden in een almachtige God, Die alles regeert, en in Zijn heilzame Woord!

Klimaat en energie

Voorzitter, rustig te midden van de woelige baren. Als het over het klimaat gaat is er wereldwijd angst en vrees dat de golven letterlijk als gevolg van opwarming en de verwachte zeespiegelstijging heel hoog zullen worden.  In Glasgow zijn veel wereldleiders bijeen op de klimaattop. Een schotse voorganger merkte naar aanleiding hiervan op dat het lijkt dat bij alle secularisatie het klimaat als nieuwe religie zijn intrede gedaan heeft, compleet met ‘profeten’ zoals David Attenborough en’ kindheiligen’ zoals Greta Thunberg, en klimaatmarsen als een soort spirituele pelgrimstochten. Deze  Schotse voorganger, en wij met hem, oriënteert zich liever op God en Zijn Verbond dat hij gemaakt heeft met de mens, waarbij Hij beloofd dat Hij zal zorgen voor Zijn schepping. (Gen. 11)  Als teken van dat Verbond gaf en geeft Hij ons Zijn boog in de wolken: de regenboog met 7 kleuren. Vanuit dat perspectief bezien mag Overijssel wat de SGP betreft regenboogprovincie genoemd worden. Gods zorg voor Zijn schepping ontslaat ons ondertussen niet van onze verantwoordelijkheid en onze opdracht tot rentmeesterschap. Prima om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen en te verduurzamen. Prima om onze welvaart en het daarmee gepaard gaande ongebreidelde consumptiegedrag kritisch tegen het licht te houden en waar nodig en mogelijk bij te sturen. Wij steunen het college in het totnogtoegevoerde beleid met betrekking tot de energietransitie en zien uit naar de verdere uitwerking van de Ressen.

Vitaal platteland

Wij zijn blij dat we onlangs van GS hoorden dat de landbouw goed vertegenwoordigd is nu in de GebiedsGerichteAanpak gewerkt wordt aan de gebiedsagenda’s.  Onze fractie is ook blij dat GS de zorgen van met name schapenhouders serieus genomen heeft door een wolvencoördinator, twee veldwerkers en 12 vrijwilligers aan te stellen.  Mocht de wolf zich onverhoopt in Overijssel vestigen dan is nog meer overlast te verwachten. In dat geval is het mogelijk dat Brussel ontheffing geeft en zijn beheermaatregelen mogelijk.

Minder goed nieuws uit Brussel is het aannemen van de ‘Boer tot Bord’strategie van EU-commissaris Frans Timmermans.  Opnieuw dreigt de Landbouw met onhaalbare doelen opgezadeld te worden: 50 % minder gewasbeschermingsmiddelen in 2030 en biologische productie op minstens 25% van de landbouwgrond. In studies wordt gewaarschuwd voor de risico’s: productiedaling, meer import, duurdere voeding.  Hoe duidt GS deze ontwikkelingen met het oog op de landbouw in Overijssel?

Mobiliteit en Bereikbaarheid

In de technische beantwoording van onze vragen worden allerlei initiatieven met betrekking tot vraaggestuurd OV genoemd. De SGP wil deze initiatieven graag opgelijnd zien met de nieuwe concessies voor het OV. Het is er nu de tijd voor en de technieken zijn er. Het geeft een stimulans aan het OV en het is bijzonder duurzaam. Het is maareen klein ding, maar dat geldt ook voor de vervanging van het werkschip van de provincie: niet op diesel, maar electrisch en en/of door waterstof aangedreven. Een visitekaartje met lagere onderhouds-  en brandstofkosten.

Financiën

Dank voor de begroting, ziet er wat de SGP betreft prima uit. Mooi dat er vergeleken met de behandeling van de Perspectiefnota  5 miljoen extra beschikbaar is en dat er met het oog hierop een breed gedragen amendement en moties ingediend worden.

Tenslotte,

Voorzitter, zondag jl is de heer Bas van der Vlies overleden , hij  zat 29 jaar in de Tweede Kamer namens de SGP. Hem werd eens gevraagd wat hij zou zeggen als hij het hele Nederlandse volk twee minuten zou mogen toespreken.  Zijn antwoord  was het slot van een psalmvers met een waarschuwing en een belofte, met instemming citeer ik dat als afsluiting: De waarschuwing:  Wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen . De belofte:  Maar wie op Hem betrouwt, op Hem alleen; Ziet zich omringd met Zijn weldadigheen. 

  Dank u wel.

 

Algemene Beschouwingen bij begroting 2022