8 juli 2020

Algemene beschouwingen bij de Perspectiefnota 2021

 

Onderstaand de bijdrage van de SGP, uitgeproken door fractievoorzitter dhr. van Dijk, tijdens de behandeling van de Perspectiefnota 2021 op 2 juli jl.

Meneer de voorzitter, de klimaatcrisis,  de stikstofcrisis en sinds een half jaar de Coronacrisis. Een wereldwijde crisis van ongekende omvang,  Ook in onze provincie zijn verschillende gemeenschappen zwaar getroffen. In verdriet en zorg kwam ook meeleven, betrokkenheid, kortom noaberschap openbaar. Het Rijk heeft haar verantwoordelijkheid genomen en allerlei maatregelen en voorschriften gegeven.  Er wordt gevreesd voor de ingrijpende economische, financiële en sociale gevolgen die nog komen zullen.  Allerwegen is de hoop gevestigd op de medische wetenschap in het snel vinden van een vaccin.  Albert Einstein, die zichzelf een diep religieuze ongelovige noemde, schijnt gezegd te hebben dat de mensheid in tijden van een pandemie liever haar vertrouwen stelt op de wetenschap, maar dat het minstens zo belangrijk is, om de gebedshuizen op te zoeken en daar te bidden.
 
Meneer de voorzitter, de SGP roept op om bij de Bijbel te rade te gaan en ons te laten gezeggen door het Woord van de Almachtige God. Ter illustratie een voorbeeld:  in het bijbelboek Kronieken lezen we dat God tegen koning Salomo zegt: ‘Zo Ik de hemel toesluit, dat er geen regen is, of zo Ik de sprinkhanen gebied het land te verteren, of zo Ik pest onder Mijn volk zend, en Mijn volk, over hetwelk Mijn Naam genoemd wordt, zich zal verootmoedigen en bidden, en Mijn Aangezicht zoeken en zich zal bekeren van hun boze wegen; zo zal Ik uit de hemel horen en hun zonden vergeven en hun land genezen.  Mdv, in vroegere eeuwen werden rampen, oorlogen, besmettelijke ziekten etc. ook in ons land in dit perspectief gezien en schreef de overheid biddagen uit.  De SGP zag graag dat de Bijbel weer die centrale plaats in ons volksleven zou krijgen.Dan  zouden we  met recht kunnen zeggen dat we sterker uit de crisis gekomen zijn.Helaas is de band tussen kerk en staat er niet meer. Toch is het goed dat overheid en kerk met elkaar in contact zijn. GS heeft bij monde van ged. De Witte gezegd dat contact te zullen zoeken. Is dat al gebeurd?

Meneer de voorzitter, dank voor deze eerste Perspectiefnota. Goed om te lezen dat in financieel opzicht de zaak op orde is. Een begroting die ook de komende jaren structureel in evenwicht is.

De Coronacrisis en de Aanpak stikstof hebben grote impact op de P-nota.

De Coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid en zal  naar verwachting tot een ongekende economische krimp leiden. Landelijk zijn maatrgelen genomen om het bedrijfsleven te steunen en werkgelegenheid te behouden. Goed dat de provincie Overijssel ook zijn verantwoordelijkheid neemt door, naast de investeringen (305 miljoen) die in het coalitieaccoord vast liggen, een stimuleringsfonds in te stellen van 15 miljoen. Het MKB is, ook voor Overijssel van eminent belang. Wij komen met een motie hoe steun aan het MKB, wat ons betreft ingevuld kan worden.

Dan de Aanpak stikstof.  Meneer de voorzitter, de SGP beseft terdege dat we vanuit bijbels rentmeesterschap een grote verantwoordelijkheid hebben voor de natuur, zowel behoud als, waar nodig en mogelijk, herstel. Maar we hebben ook een grote verantwoordelijkheid voor de agrarische sector. De SGP wil perspectief bieden aan boeren die willen blijven boeren. Geen uitkoop maar steun bij innovatie en verduurzaming, ook van de intensieve bedrijven. Behoud van, en steun voor bedrijven rond Natura2000 gebieden. Steun bij omschakeling naar kringlooplandbouw en naar natuurinclusieve landbouw.  Wij dienen straks twee moties in.

Voorzitter, nog enkele korte opmerkingen, want drie minuten zijn zo voorbij:

Vraaggestuurd openbaar ervoer werkt in de gemeente Rijssen-Holten. De SGP is content dat GS bereid is deze pilot verder in Twente uit te rollen en dat deze variant ook tot de keuzemogelijkheden in de concessie Ijssel-Vecht behoort.

Meneer de voorzitter, wat de Ressen betreft blijft draagvlak en acceptatie een aangelegen punt. Om te voorkomen dat windmolens en zonneparken op ongewenste plekken verrijzen is het zaak om een bruikbaar instrumentarium als de zonneladder op te nemen in verordeningen.

Tenslotte voorzitter, de SGP fractie  wenst iedereen Gods zegen en wijsheid toe bij de verdere uitwerking van de P-nota.

En nog een laatste opmerking: digitaal vergaderen kent veel nadelen en daarom hopen wij dat dit de laatste digitale PS vergadering is.