3 juli 2021

Algemene beschouwingen bij de Perspectiefnota 2022

 

Algemene beschouwingen bij de Perspectiefnota 2022 uitgeproken door dhr. van Dijk tijdens de Provinciale Statenvergadering op 30 juni 2021.

Meneer de voorzitter,

Ik begin met een citaat: God de HEER’regeert! Beeft, gij volken, eert, Eert Zijn hoog bestel.  Zo luiden de eerste regels van de berijmde psalm 99. Het is een erkenning van de almacht van God en een oproep aan volken en overheden om Hem te eren, en dat in het besef dat wij met al onze wijsheid, techniek en wetenschap maar nietige mensen zijn. Hoe is dat gebleken in de Coronapandemie die al anderhalf jaar rond gaat en zo onvoorstelbaar veel leed en verdriet met zich meegebracht heeft. Ook in materieel opzicht had en heeft de pandemie grote gevolgen. Wat kwam er veel, soms letterlijk, denk aan het vliegverkeer, tot stilstand. Wat heeft ons dit allemaal te zeggen en welke lessen zijn er te leren?  De eerste noemden we al: God regeert. De tweede is dat hij regeert door de overheid. Wat een zegen dat er een overheid is, die soms zoekend en tastend, soms struikelend, het goede zocht en zoekt voor de samenleving. Zij verdient, al kun je bij sommige maatregelen misschien twijfels en vragen hebben, respect en waardering.  Wij betreuren het echter dat naast alle goede dingen het verticale element, het besef van afhankelijkheid van een hogere macht, zo weinig merkbaar was. Het was nu vooral horizontaal gericht: Samen krijgen wij corona eronder. Samen gaan wij dit virus verslaan. Wij ontwikkelen vaccins etc. Voorzitter, we komen pas sterker uit deze crisis als we onze zwakheid en afhankelijkheid  erkennen en ons vertrouwen in de eerste plaats op de almachtige God stellen, die Zijn zegen wil en zal geven als Zijn Woord, ook in bestuurlijk opzicht, het  richtsnoer is van ons handelen.

Meneer de voorzitter, door de coronapandemie kwam veel tot stilstand, maar gelukkig kon er ook veel doorgang vinden. Naast de massieve steun van de het Rijk via verschillende regelingen heeft ook de provincie haar bijdrage geleverd om allerlei sectoren te steunen. De SGPfractie spreekt haar waardering hiervoor uit. Ook een woord van dank voor alle onze ambtelijke medewerkers die zich met z’n allen ingezet hebben voor de continuïteit van het bestuur. Dat geldt ook voor de griffie, die zorgde dat langs digitale weg de vergaderingen en allerlei infosessies door konden gaan. Toch  heeft fysiek vergaderen verreweg onze voorkeur. Wij zijn dan ook blij dat het grootste deel van PS vandaag  weer in het provinciehuis is. Hopelijk worden we bewaard voor een volgende golf en kan er na de vakantie nog verder versoepeld worden, zodat we met z’n allen, en met publiek,  hier weer vergaderen kunnen.

Financiën

Meneer de voorzitter, Wij zijn inmiddels over de helft van deze coalitieperiode. Goed om te horen dat de uitvoering van ons coalitieakkoord op schema ligt. Er is deze periode en ook in vorige periodes veel geïnvesteerd. Op dezelfde voet verder gaan zou al in de nabije toekomst problemen opleveren. Goed dat u tijdig bijstuurt.  De SGP steunt dan ook de voorgestelde afschrijvingsmethodiek bij nieuwe investeringen.  Ook vinden wij het een goede zaak om, met het oog op een volgende coalitieperiode een goed gevulde spaarpot over te dragen.

Stikstofproblematiek

Mooi dat er gewerkt wordt aan de opgave tot natuurherstel. Verschillende PIPs zijn inmiddels vastgesteld. Wij denken dat GS met de GebiedsGerichteAanpak op de goede weg is.  Wat stikstof betreft doet onze fractie niet mee met het eenzijdig leggen van de focus op de landbouw. Ook andere sectoren zijn verantwoordelijk voor het oplossen van de problemen. De landbouwsector stelt zich coöperatief op. De bereidheid om verder te verduurzamen is er, maar het moet wel haalbaar en betaalbaar zijn en er zal toch ook een fatsoenlijk inkomen tegenover moeten staan. Het Europees Gemeenschappelijk LandbouwBeleid lijkt mogelijkheden te bieden. Steun voor jonge boeren en een passende beloning voor agrarisch natuurbeheer. Wij zien in onze provincie ook mooie voorbeelden van biologische en kringlooplandbouw. Maar niet iedere boer kan of wil dat.  Bieden we ook deze categorie boeren, in lijn met ons coalitieakkoord, perspectief om te kunnen blijven boeren? Wij horen uit de sector ook de roep om een stuk vrijheid. Bespreek redelijke doelen, maar kom niet met allerlei regelgeving. Als boeren de doelen onderschrijven zijn ze zelf mans genoeg om de weg daar naar toe te bepalen. M.a.w. maak gebruik van het vakmanschap van boeren. Wij hoorden onlangs bij een werkbezoek dat regels soms in de weg zitten om dat ten volle te benutten. Zijn er mogelijkheden om meer ruimte geven?. De SGP pleit voor vertrouwen en waardering. Wij hebben onze boeren nodig! Laten we zuinig zijn op deze sector met haar harde werkers voor ons dagelijks voedsel! Graag horen we de mening van GS in dezen.

Meneer de voorzitter, ik ben door m’n tijd heen. Over de Ressen hebben we het gehad. Over het algemeen waardering en steun voor de inzet op Verkeer en Vervoer, Economie, Wonen, Leefbaar Platteland en Kwaliteitm Openbaar Bestuur.

Tot slot, dank voor deze Perspectiefnota en al het werk dat er voor verzet is en wijsheid en zegen toegewenst bij de verdere uitwerking richting de Begroting.

SGP-Statenfractie Overijssel