13 november 2014

Begroting 2015

ZWOLLE - Woensdag 12 november werd in PS de begroting voor 2015 behandeld en aangenomen. Fractievoorzitter Van Dijk voerde hierbij namens de SGP het woord. Hieronder de integrale tekst van zijn bijdrage.

Mevrouw de voorzitter, geacht college, geachte collega’s van PS, over drie punten uit de kerntakenbegroting te weten Openbaar bestuur, Fysieke omgeveing en Economisch domein wil ik iets zeggen.

1.Openbaar bestuur

“De klassieke verzorgingsstaat verandert langzaam maar zeker in een participatiesamenleving. Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving.” Het zijn woorden die onze koning Willem Alexander uitsprak tijdens zijn eerste troonrede in september 2013.

Het college van GS sluit in de voorliggende kerntakenbegroting bij deze ontwikkeling aan en zegt: Wij zijn mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van het openbaar bestuur. Burgers moeten er op kunnen vertrouwen dat gemeenten, waterschappen en provincie hun taken vervullen. De moderne netwerksamenleving stelt andere en hogere eisen aan de overheid. U vervolgt dan: Omgekeerd leggen overhedenmeer verantwoordelijkheden neer in de samenleving. De democratie verandert van louter representatieve naar participatieve democratie.

MdeV. Zo’n beetje alle partijen zijn  er inmiddels wel van doordrongen  dat de almaar uitdijende verzorgingsstaat onbetaalbaar is geworden en dus zal moeten afslanken. Burgers zullen weer zelf naar elkaar moeten omzien.

Dr. J. Hoogland, universitair docent bestuurswetenschappen aan de VU en lector vormend onderwijs aan Hogeschool Viaa hier in Zwolle, constateert in een artikel in het RD van zaterdag 8 nov. jl. dat de overeenstemming vooral pragmatisch van aard is. Liberalen, sociaal-democraten en de christelijke partijen geven er ieder een eigen invulling aan. Terecht vraagt dr. Hoogland zich af een louter technische overheveling van bevoegdheden naar lagere overheden er toe zal leiden dat burgers meer verantwoordelijkheid zullen nemen.

Mw. de voorzitter ook de SGP vraagt zich af of onze samenleving dat op kan brengen. Decennialang hebben secularisatie en daarmee gepaard gaande individualisering hun sporen getrokken. Vanuit emancipatiebeleid werd iedereen aangemoedigd de arbeidsmarkt op te gaan. Met dr. Hoogland zijn wij het eens dat herbezinning op en herwaardering van onbetaald werk zoals bijv . door  mantelzorgers en vrijwilligers verricht dringend gewenst is met het oog op de transitie naar een  participatiesamenleving. Hoe kijkt  het college hier tegenaan?

De SGP hoopt ook op een goede inbreng vanuit de christelijke kerken. Liefde tot God en liefde tot de naaste is de grondwet van het Koninkrijk van God. Van hieruit kunnen de kerken dienstbaar bezig zijn in onze samenleving.Overheid en kerken kunnen, ieder vanuit eigen verantwoordelijkheid en positie  hierin elkaar versterken.

De overheid zal ook de benodigde ruimte moeten geven aan burgers, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Zij heeft een sturende en coordinerende taak. Het algemeen belang zal zij steeds in het oog houden. Zij is de bewaker van de publieke gerechtigheid, die in die rol ook opkomt voor de zwakken in de samenleving en zorgt voor rust, orde en veiligheid.

Fysieke omgeving

M.b.t. de Inrichting Landelijk Gebied:

De SGP-fractie is verheugd dat er langzaamaan steeds meer duidelijkheid lijkt te ontstaan voor wat de inwerkingtreding van de PAS betreft. Gedeputeerde heeft gezegd: Een vertraging van twee maanden tengevolge van behandeling in de Kamer. De besluitvorming in zowel de 2e als de 1e Kamer is afgerond. Betekent dit konkreet  dat 1 maart a.s. de PAS pasklaar is?

GS heeft op onze vraag ten aanzien van de vele bezwaarschriften handhavingsverzoeken en  WOB-verzoeken met betrekking tot verleende NB-wetvergunningen, die door Milieuadviesburo Middelkamp namens de Nijmeegse organisatie MOB worden ingediend, gezegd een infosessie te willen organiseren. Gebeurt dit nog dit jaar of nog in deze Statenperiode?

T.a.v. Regionale Bereikbaarheid en Regionaal Openbaar Vervoer:

GS heeft de door de SGP-fractie gestelde vragen in de commissie grotendeels naar wens beantwoord. Onder meer m.b.t. de onderdoorgang van de N34 nabij de Lentersdijk. Wij zijn verguld dat deze onderdoorgang naar de Oldemeijer nu geborgd is en gerealiseerd gaat worden. Daar is deze buurt en ondernemers een dienst mee bewezen.

 

Naar mening van de SGP-fractie dient het elektrificeren van de nog resterende dieselspoorlijnen een blijvend punt van aandacht te zijn. De winst voor het milieu is groot.  En het hoge BTW-bedrag op de diesel dat jaarlijks weer terugverdiend wordt, is daartoe al een belangrijke potentiële bijdrage.

Wij zijn blij met het bericht dat de aanbesteding van de lijn Bielefeld-Hengelo gelukt en gegund is en eind 2017 gaat rijden. Op onze vraag om de treinen vanuit Münster en Dortmund ook door te laten rijden naar Hengelo en daarmee bij te dragen aan de realisering van WTC-Hengelo, antwoordde gedeputeerde: “De ambitie is er. Wellicht is dit iets voor de volgende Staten”.  Waarom?, voorzitter, is de beveiliging op de trein vanuit Bielefeld zoveel anders dan op de treinen vanuit Münster en Dortmund?

T.a.v. Milieu en Energie:

Voor 2015 staat 110.00 m2 sanering van asbestdaken op bedrijventerreinen gepland. Dat dit thema in Overijssel leeft wordt bewezen door het feit dat binnen een jaar 22 van de 25 gemeenten aan dit projekt meedoen. De SGP-fractie ziet uit naar aanmelding van de laatste 3 gemeenten.

Wat ons bijzonder verheugd, voorzitter, is het feit dat het door de SGP-fractie voorgestelde zonnepanelenpark op het dak van dit huis binnenkort in gebruik wordt genomen. Over een ideale voorbeeldfunctie gesproken!

Ruimtelijke Ontwikkeling:

T.a.v. Wonen willen we ook een opmerking maken. Het grote nut van de startersregeling is in de achterliggende jaren bewezen. Betrokkenen geven aan dat zij zonder startersregeling nog enkele jaren hadden gewacht met het kopen van een woning. Wij vinden het dan ook bijzonder jammer dat minister Blok voornemens is de startersregeling niet uit te breiden. De SGP-fractie is daarom ingenomen met het antwoord van gedeputeerde dat de startersregeling voor 2015 is veiliggesteld. De SGP-fractie zal voorstander zijn om de Startersregeling in de volgende periode zelfstandig als Provincie intact te houden.

Economisch domein

De economie lijkt voorzichtig op te veren lezen we in de begroting. Grote zorgen zijn er m.b.t. de hoge werkloosheid. Met name Twente springt er ongunstig uit. Als het gaat om kansarme groepen op de arbeidsmarkt zijn wij mede indiener van moties die het 1000-jongeren plan beogen te verduurzamen en de werkgelegenheid van mensen die bij de sociale werkplaatsen in dienst zijn te behouden.

Wij vernemen uit de pers dat diverse bedrijven in ons land werk terug willen halen uit de zgn. lagelonen landen. Heeft GS zicht op eventuele positieve gevolgen voor de werkgelegenheid in Overijssel. Kan de provincie in de randvoorwaardelijke sfeer hierin een rol spelen?

Onlangs werd het rapport van de Commissie van Wijzen aangeboden. Wij komen hier nog over te spreken. Van harte hopen wij dat dit uiteindelijk  ook een krachtige impuls zal geven aan de werkgelegenheid in onze provincie.

Tenslotte

De begroting 2015 is de laatste in deze coalitieperiode. Opnieuw wordt ons een sluitende begroting aangeboden. Ook in meerjarig opzicht is er sprake van een gezond perspectief Wij willen alle ambtelijke medewerkers hartelijk dank zeggen voor hun inzet. Ook de medewerkers van de griffie voor de goede wijze waarop ze de Staten faciliteerden in hun werk. GS bedankt voor de grote inzet waarmee het akkoord De kracht van Overijssel uitgevoerd is.Voor het eerst in de geschiedenis maakte de SGP in Overijssel deel uit van een coalitie. Hartelijk dank voor de goede samenwerking. Ook de niet-college partijen zeggen we dank voor hun meedenken en constructieve inbreng en de goede persoonlijke verhoudingen. Dank bovenal aan onze goede God,Die ons ondanks onze zonden, fouten en tekortkomingen verdroeg en zoveel zegeningen gaf. Hem komt alle dank en eer toe!