31 januari 2018

Bijdrage bij voorstel "Herijking Investeringsvoorstel ‘Iedereen in Overijssel doet mee! 2016-2019"

 

Bijdrage van SGP-Statenlid Gert Harm ten Bolscher bij Statenvoorstel 'Herijking Investeringsvoorstel ‘Iedereen in Overijssel doet mee! 2016-2019’ (nr. PS/2017/922)

Voorzitter,
Het economische tij is de afgelopen jaren sterk veranderd. Een kleine drie jaar geleden werd in dit huis nog gesproken over werk, werk en werk en dan vanuit het perspectief dat het aanbod van werkenden groter was dan vraag naar nieuwe medewerkers. De situatie is compleet veranderd. Al kunnen we nu nog steeds praten over werk, werk en werk. Maar nu vanuit het perspectief van aan de ene kant vacatures die moeilijk of niet invulbaar zijn en aan de andere kant nog steeds een grote groep inwoners van Overijssel die door verschillende oorzaken nog steeds buiten het arbeidsproces staat vanwege een structureel slechte arbeidsmarktpositie. Bijvoorbeeld omdat het kennisniveau, de gevolgde opleiding en/of een fysieke of mentale beperking niet matchen met vacatures. Nieuwe beroepen en banen ontstaan, terwijl er ook werk verdwijnt en er andere -vaak hogere- eisen worden gesteld aan personeel. Daar komt nog bij dat de vergrijzing de komende jaren in verschillende sectoren naar verwachting tot arbeidstekorten. De mismatch op de arbeidsmarkt is de afgelopen jaren toegenomen in alle Overijsselse regio’s: Zwolle, Twente en Stedendriehoek. Deze mismatch zal alleen maar groter worden.
Spreekwoorden zijn niet voor niets ontstaan. Daar zitten wijsheden in. Indachtig het spreekwoord ‘Als het tij verloopt, verzet men de bakens’, zijn we blij met de voorliggende herijking van het Investeringsvoorstel ‘Iedereen in Overijssel doet mee! 2016-2019’.
Nu we in een hoogconjunctuur zitten, is het belangrijk om de Overijsselse economie robuuster te maken en voor te bereiden op nieuwe veranderingen. De herijking draagt daaraan bij, maar we zouden nog wel graag meer aandacht zien voor enkele specifieke onderwerpen.

Gezien de huidige situatie op de arbeidsmarkt is het van cruciaal belang dat snelheid gemaakt wordt voor de 5 genoemde prioritaire opgaven. Een drietal lijnen kan in onze optiek niet veel uitstel lijden:

  1. Talent aantrekken en binden;
  2. Experimenten scholingsfonds;
  3. 1000 Kansen voor kwetsbare jongeren, ouderen en statushouders

Daarom de volgende vragen aan GS:
hoe snel kunnen stappen gezet worden voor de lijn ‘Experimenten scholingsfonds’ en voor de lijn ‘1000 Kansen voor kwetsbare jongeren, ouderen en statushouders’?
Welke van de genoemde prestaties kunnen we wanneer verwachten?
Overweegt GS hierin een andere aanpak c.q. opzet om ze snel mogelijk met daadwerkelijke resultaten te komen?


Elke dag langer buiten het arbeidsproces staan is een gemiste kans voor de persoon die dit aangaat als het bedrijfsleven dat dringend zit te springen om talent.
Een tweede hot item vormt de lijn ‘Talent aantrekken en binden’. Diverse innovatieve en technologische bedrijven in Overijssel geven regelmatig aan dat verschillende vacatures voor hoger opgeleiden moeilijk of niet in te vullen zijn. Deze bedrijven worden daardoor geremd in hun groei of ontwikkeling met als neveneffect dat daardoor ook geen nieuwe banen onderstaan op andere niveaus en dat is juist waar we ook naar op zoek zijn. Een veel gehoorde reden is dat de groep hoger opgeleiden de provincie Overijssel niet (h)erkent als een aantrekkelijke woonomgeving. Terwijl de provincie juist veel kan bieden. Zoals
betaalbare woningen, zowel in historische binnensteden als in plaatsen in het groen,
een enorme diversiteit in unieke natuurgebieden, die toegankelijk zijn voor recreanten,
prachtige gebieden om te recreëren en te sporten EN
een divers aanbod op cultureel gebied.


Daarnaast biedt Overijssel ook veel keus als het gaat om opleidingen: voortgezet onderwijs, brede en specialistische MBO-opleidingen, meerdere gerespecteerde HBO-instellingen en een tweetal Universiteiten (Enschede en Kampen). Naast een prettige woonomgeving heeft Overijssel ook veel te bieden aan talentvolle, ondernemende en gedreven mensen. In Overijssel zijn veel bedrijven actief die wereldwijd voorop lopen op het gebied van innovatie en technologie. Niet voor niets staat de meest ondernemende universiteit van Nederland in Enschede, is een Overijsselse gemeente de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland (gemeente Rijssen-Holten) en is de provincie zelf uitgeroepen tot de meest ondernemersvriendelijke provincie van Nederland.


De SGP vindt het jammer dat deze waarden van Overijssel niet herkend worden. We zijn blij met de toezegging van gedeputeerde Van Hijum tijdens de laatste commissievergadering. Naar aanleiding van gesprekken met bedrijven willen we echter graag ook snelheid. We roepen daarom het college van Gedeputeerde Staten op om uiterlijk 1 april 2018 te komen met een integraal plan van aanpak om Overijssel te promoten als een aantrekkelijk woon- en werkprovincie voor professionals. De veelzijdigheid, de kracht en kwaliteit van Overijssel vormen een aantrekkelijke propositie. We vinden dat dit plan opgesteld moet worden in samenwerking met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en Overijsselse gemeenten. Om niet teveel tijd verloren te laten gaan, dient de uitvoering voor aanstaande zomer te starten, dan kunnen we ook nog effectief gebruik maken van de erkenningen als ondernemersvriendelijke provincie en een ondernemersvriendelijke gemeente (die eind 2018 weer opnieuw toegekend worden). Daarom dienen we samen met de ChristenUnie een motie in, waarvan het dictum als volgt luidt:


verzoeken GS

  1. om actielijn 3 (talent aantrekken en binden) naar voren te halen en voor 1 mei een plan van aanpak te presenteren om Overijssel te promoten als een aantrekkelijke woon- en werkprovincie voor professionals,
  2. dit plan op te stellen samen met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en gemeenten,
  3. per 1 mei 2018 te starten met de uitvoering van het plan

De gedeputeerde omarmt de motie zodanig breed, dat Statenlid Ten Bolscher samen met medeindiener Westert (CU) besloten is deze motie niet in stemming te brengen.