20 juni 2019

Bijdrage Dirk van Dijk bij presentatie Coalitieakkoord 2019-2023 "Samen bouwen aan Overijssel”


Op 19 juni 2019 is het Coalitieakkoord 2019-2023 "Samen bouwen aan Overijssel” gepresenteerd. De SGP maakt deel uit van deze coalitie; de heer ir. Gert Harm ten Bolscher is op 19 juni 2019 namens de SGP als gedeputeerde geïnstalleerd.  

Bij de presentatie van het Coalitieakkoord hield fractievoorzitter Dirk van Dijk een betoog, waarvan de tekst hieronder integraal is overgenomen:

 

Meneer de voorzitter, geachte dames en heren,

De SGP heeft zowel in de eerste als in de tweede informatieronde een coalitie van CDA,VVD,CU,PvdA en SGP vanuit meerdere invalshoeken kansrijk genoemd. Wij zijn blij dat het tot onderhandelingen tussen die partijen gekomen is. Wij hebben vooraf gezegd: ’De SGP wil meedoen, graag zelfs, maar dan wel volwaardig, met een eigen gedeputeerde, met een stevige portefeuille. Dat is voluit gehonoreerd. Wij danken dhr. Krol hartelijk voor de deskundige, voortvarende en sympathieke manier, waarop hij de onderhandelingen geleid heeft. Onze coalitiegenoten danken we hartelijk voor de open en constructieve sfeer waarin we de afgelopen tijd bij elkaar geweest zijn.

Het resultaat van die onderhandelingen in de vorm van het coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan Overijssel’ is hier vandaag  onderwerp van bespreking. Meneer de voorzitter, Ik noem enkele zaken die door de SGP zowel in de verkiezingstijd als tijdens het informatie- en formatieproces als speerpunten benoemd zijn:

1. Bouwen naar behoefte, voor jong en oud, in de stad en op het platteland

2. Goede bereikbaarheid, ook van het platteland met het OV dmv maatwerk

3. Ruimte voor bedrijvigheid, niet alleen in de steden, maar ook op het platteland in kernen met veel lokaal gewortelde bedrijvigheid.

4. Aandacht voor het MKB en de daarin sterk vertegenwoordigde familiebedrijven

5. Gelet op de personeelstekorten in de bouw, de techniek, de zorg en andere sectoren voortgaande en geintensiveerde samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid. Goede voorbeelden provinciebreed uitrollen

6.Energietransitie/verduurzaming is vanuit rentmeesterschap noodzakelijke opgave.  Wel realistisch dwz. haalbaar en betaalbaar. Bij wind en zonne-energie Overijssel niet vol zetten met windmolens en zonneparken. Onder voorwaarden is medewerking mogelijk.

7. Landbouw en Natuur. Gezinsbedrijven van cruciaal belang. Steun bij omschakeling naar kringlooplandbouw en verdere verduurzaming van intensieve landbouw. Agrarische sector maximaal betrekken bij natuurbeheer en daarvoor passend belonen. Samen werkt beter concept continueren.

Waar mogelijk regeldruk verminderen.

8. Culturele sector. Wij bepleitten ruimhartig beleid mbt kleine evenementen die een link hebben met streektaal, streekcultuur etc.

9. Financién: geen verhoging van de lasten van de burgers.

10. Beleid uitvoeren in samenwerking met partijen en samenleving als geheel.

Meneer de voorzitter, al deze punten staan in het akkoord. Wij hebben dan ook, met een knipoog, de suggestie gedaan om het akkoord als titel Bouwen en Bewaren te geven. Begrijpelijk ging het onze medeonderhandelaars  wat te ver om de titel van het SGP verkiezingsprogramma ook als titel voor het coalitieakkoord over te nemen.

Terecht, want ik realiseer me dat ik wel op mag passen dat op mij niet van toepassing is de uitspraak van een Italiaanse politicus/historicus, die ik van de week tegenkwam en als volgt luidt: ‘In een coalitie is het heel natuurlijk dat de staart met de hond probeert te kwispelen. Het komt er alleen op aan of de hond dat toelaat.’

Een mooie uitspraak. Voorzitter laten we onszelf daarom maar niet te groot maken.  Wat ik vooral duidelijk wil maken is, dat de SGP erg content is met dit akkoord. Dat geldt evenzeer onze coalitiepartners, die ook met overtuiging hun handtekening gezet hebben. Wij hebben dan ook unaniem gekozen voor de suggestie om het akkoord ‘Samen bouwen aan Overijssel’ te noemen. Het akkoord nodigt uit aan de slag te gaan en roept iedereen op een steentje bij te dragen en mee te bouwen aan onze mooie provincie Overijssel.

De SGP bouwt en bewaart graag mee. Vanuit onze levensovertuiging doen we dat in de wetenschap dat het een opdracht is om te bouwen en te bewaren, maar ook in het besef dat we daarin afhankelijk zijn. Als God Zijn zegen er niet aan geeft, is al ons bouwen en bewaren, zwoegen en zweten tevergeefs staat in Psalm 127. In het akkoord staan geen expliciete passages die hiernaar verwijzen. Wij weten van elkaar dat over sommige zaken verschillend gedacht wordt. Wij gunnen elkaar hier een zekere vrijheid in.

Voorzitter ik vond in het akkoord toch iets wat ik ter afsluiting nog even wil noemen. Behalve inhoudsvolle teksten bevat het akkoord ook functionele citaten uit brieven gericht aan de informateur. Daarnaast zijn in het akkoord ook mooie foto’s opgenomen. De laatste foto vond ik heel bijzonder. (ik bedoel natuurlijk niet de pasfoto van Gert Harm op de laatste blz.) Ik bedoel de foto op blz. 39 : 8 munten met een hoopje aarde waaruit een plantje groeit. De onderste munt is een 2 euromunt. Ik sluit graag af met het randschrift, ooit vanwege een motie van SGP-kamerlid Bas van der Vlies aangebracht. Onze wens aan het begin van een nieuwe coalitieperiode van vier jaar voor PS, het nieuwe college van GS, de vertrekkende leden van GS, alle ambtelijke medewerkers, ja onze hele provincie staat hier treffend in gegraveerd: God zij met ons!