12 november 2015

Bijdrage SGP algemene beschouwingen

Tijdens de algemene beschouwingen bij de begroting 2016 heeft Dirk van Dijk namens de SGP-fractie onder meer de vinger gelegd bij de vluchtelingencrisis. De provincie heeft namelijk een medeverantwoordelijkheid om bij te dragen aan een oplossing van de problemen waar wij mee geconfronteerd worden. De oproep van de landelijke overheid om te helpen kunnen en mogen we als provincie niet naast ons neerleggen. Wat de SGP betreft moet aan echte vluchtelingen hulp geboden worden; gelukzoekers en profiteurs moeten geweerd of teruggestuurd worden. De overheid heeft als dienares van God naast het betrachten van barmhartigheid tevens de roeping om recht en gerechtigheid te doen. Het is bovendien de wens van de SGP dat de vluchtelingen in aanraking worden gebracht met de rijkdom van het Evangelie. 

Anders aandachtspunt tijdens de algemene beschouwingen van de SGP was de agrarische sector. Deze sector ligt de SGP na aan het hart. We mogen ons in Overijssel gelukkig prijzen dat vanuit de ‘samen werk beter’ aanpak de verschillende partners in de betreffende sectoren vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid invulling geven aan de ontwikkelopgaven en de bijbehorende beheersplannen. Daar steekt dan soms schrijnend de aanpak vanuit de Rijksoverheid tegen af. De recente bezoeken aan Enbertsdijksvenen en het gebied Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek laten zien dat de Rijksoverheid voorzichtig gezegd weinig oog heeft voor de belangen van bewoners en agrarische ondernemers. De SGP verzoekt GS dan ook om alles in het werk te stellen om EZ ertoe te bewegen om voor de gebieden in Overijssel waar EZ voor verantwoordelijk is dezelfde aanpak te hanteren als voor de gebieden waar de SWB-aanpak voor geldt.  Wij zijn ervan overtuigd dat bewoners en agrarische ondernemers in deze N2000 gebieden het verdienen om samen invulling te geven aan de ontwikkelopgave.

Naast het bestrijden van de werkloosheid in Overijssel hetgeen uiteraard hoge prioriteit heeft, vraagt de SGP ook aandacht voor het binnenklimaat in scholen. Het binnenklimaat schijnt in gevangenissen beter te zijn dan in veel scholen. Onvoldoende ventilatie zorgt voor bedompte lokalen, waardoor eerder gezondheidsklachten bij leerlingen en leerkrachten optreden en de leerprestaties negatief beïnvloed worden. Vanwege beperkte budgetten blijven investeringen op dit gebied vaak achterwege.
De SGP heeft het College gevraagd in 2016 budget vrij te maken om basisscholen in Overijssel te helpen het binnenklimaat te verbeteren. De suggestie van de SGP is om subsidie beschikbaar te stellen voor verbetering in combinatie met de verplichting de school te verduurzamen. Naast allerlei energiebesparende maatregelen is , voorzover van toepassing is ook een combinatie met oplossing van asbestproblematiek mogelijk. Het zou een mooie investering zijn in de kwaliteit van het onderwijs in Overijssel. 

Tenslotte werd het voorstel van de SGP om bewoners van monumentale panden tegemoet te komen bij verduurzaming met ruime meerderheid aangenomen. De SGP wenst het college van GS, PS alsmede al de ambtelijke medewerkers, van harte Gods zegen toe in het nieuwe begrotingsjaar.

De integrale versie van de algemene beschouwingen van de SGP kunt u hier downloaden.