12 december 2018

Financiële zorgen bij agrarische ondernemers

 

De SGP in Overijssel heeft eerder reeds geconstateerd dat er soms grote financiële zorgen zijn bij agrarische ondernemers (zie ook hier). Deze problemen hebben grote gevolgen voor zowel de fysieke als de mentale gezondheid van de ondernemers en hun gezinnen. Zij ervaren vaak belemmeringen om zelf naar buiten te treden met hun financiële problemen en worden worden soms tegelijkertijd vanuit het criminele circuit benaderd om tegen aantrekkelijke huurtarieven ruimtes te verhuren. Hierdoor neemt de druk nog verder toe met als gevolg dat mogelijk suïcidale gedachten kunnen ontstaan. Dat vindt de SGP
absoluut ongewenst.

Inzet van zogenaamde ervencoaches kan bijdragen aan het tijdig signaleren van problemen. Daarnaast heeft de minister aangegeven dat de zogenaamde erfbetreders ook rol hierin moeten krijgen. We hebben begrepen dat de inzet van ervencoaches onderdeel was van projecten binnen de regiodeals. Dit project is helaas niet gehonoreerd.

De nood is hoog bij agrarisch ondernemers en de SGP wil daar aandacht voor vragen. Fractievoorzitter Dirk van Dijk heeft (bij afwezigheid van statenlid Gert Harm ten Bolscher) tijdens de Stantenvergadering van 12 december 2018 de volgende vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten:
1. ziet GS mogelijkheden om de inzet van ervencoaches in de hele provincie mogelijk te maken, waarbij dan specifiek aandacht van de coaches voor het herkennen van (de gevolgen van)
financiële problemen?
2. Zo nee, waarom wil GS hier geen middelen voor vrij maken?
3. Zo, hoe wordt dit dan gerealiseerd in termijn van tijd, geld en organisatie?

Antwoord van Gedeputeerde Staten
Gedeputeerde Hester Maij heeft in haar beantwoording aangegeven dat ervencoaches een belangrijke rol spelen met aantoonbaar succes als het gaat om het signaleren van problemen. Ook Gedeputeerde Staten vindt het jammer dat dit inderdeel in de regiodeal is weggevallen. Het college zegt toe dat geïnvetariseerd wordt op welke wijze er toch middelen kunnen worden gevonden voor de inzet van ervencoaches en komt hier in in het begin van volgend jaar op terug.