29 oktober 2015

Geen subsidiëring grootschalige evenementen

Gert Harm ten Bolscher heeft namens de SGP fractie in de commissievergadering van 28 oktober 2015 de subsidiëring van grootschalige festivals en evenementen ter discussie gesteld. De SGP is een tegenstander van het subsidiëren van grootschalige festivals en evenementen. De financiering van dergelijke evenementen moet door de organisatie, bezoekers en deelnemers worden vormgegeven.

Zeker evenementen waarbij het enkele dagen gaat om het grote geld en commerciële contacten zouden geen subsidie moeten krijgen van de provincie. Nog essentiëler is dat de zondagsrust door festivals en evenementen vrijwel altijd in het geding komt. De SGP heeft ervoor gepleit dat de huidige coalitie doorgaat met lijn van het vorige coalitie-akkoord (de SGP maakte deel uit van deze coalitie) waarin de zondagsrust als sociale kwaliteit werd beschouwd. 

In de commissie is uiteindelijk besloten om een nieuw kader te definiëren voor beoordeling van aanvragen voor evenementen en festivals, waarbij er vanuit meerdere partijen steun is om geen evenementen te subsidiëren die zich gezien de bezoekers/deelnemersaantallen zelf zouden moeten kunnen bedruipen. In ieder geval moet het geen automatisme zijn dat evenementen die vorige jaren geld hebben gehad, nu weer automatisch subsidie ontvangen. 

Subsidieprocedures ondernemersvriendelijker
Naast voornoemde zaken heeft Gert Harm ten Bolscher samen met Henk Meulink (CDA) vragen gesteld aan GS om subsidie- en kredietprocedures tegen het licht te houden en deze ondernemersvriendelijker te maken.

HBO voor doeners
Tenslotte heeft Gert Harm ten Bolscher namens de SGP gepleit voor een HBO voor doeners en mensen met veel werkervaring, voor opleidingen die aansluiten bij het topsectoren-beleid. Dit biedt ontwikkelperspectief voor medewerkers en speelt in op behoefte aan specifieke opleiding bij bedrijven. Vanuit meerdere partijen kwam steun voor dit voorstel van de SGP.