3 juli 2013

Goederenvervoer over water

ZWOLLE - Op woensdag 3 juli werd in vergadering van PS het Statenvoorstel Uitvoeringsplan 'Goederenvervoer over water' besproken. Statenlid Jan Slagman voerde namens de SGP-fractie het woord. Hieronder zijn bijdrage.
 
In voorliggend voorstel is duidelijk in een drietal investeringsrichtingen de betekenis van het vaarwegennet voor Overijssel beschreven. De SGP-fractie wil hier graag aan meewerken en haar fiat aan dit voorstel geven.
 
Onder het kopje ‘Uitgangspunten voor de uitvoering’ wordt ook de omvang van de bulkgoederen genoemd die over de vaarwegen in Overijssel gaan. Dan is 13,4 miljoen ton een hoeveelheid waar mijn vermogen tekort schiet om mij daar nog wat  bij te kunnen  voorstellen.
 
Ook wij hebben in de commissievergadering meerdere vragen gesteld ten aanzien van dit onderwerp. Wat ons bijgebleven is uit de beantwoording  van gedeputeerde is, dat de provincie Overijssel meer een faciliterende en stimulerende taak heeft en daardoor heeft  te zorgen dat het systeem op orde is maar dat de markt, zijnde het bedrijfsleven, heeft te zorgen dat het ingevuld wordt.
 
Ondanks de toezegging van de minister, versnelling van verdieping van het Twentekanaal te willen bekijken, willen we gedeputeerde vragen op dit aandachtspunt blijvend druk op te willen uitoefenen.  
 
Antwoord gedeputeerde Kok: Wij spreken hierover regelmatig met de minister. Zij geeft aan graag tempo te willen maken met het Twentekanaal maar ze geeft aan nog €. 6.000.000 tekort te hebben. Wij hebben als provincie belangen maar weten ook dat het een rijksvaarweg is en laten de verantwoordelijkheid dan ook graag daar. De minister gaat de route met betrekking tot de Trans Europese Netwerken aflopen. Zodra de beschikking van Brussel afkomt wil zij eventueel met garantstelling gaan werken. 
 
De SGP-fractie is niet alleen blij van gedeputeerde vernomen te hebben dat Europees aansluiting gezocht zal worden in het kader van de Trans Europese Netwerken om mogelijk op termijn voor een bijdrage in aanmerking te komen uit het Europese Infrastructuurfonds maar ook dat rekening is gehouden met participatie in een op handen zijnde studie in het kader van TEN-T Corridor 2. Hierin zullen o.a. de dossiers Twente-Mittellandkanaal, de opwaardering van de Twentekanalen en de A1 in meegenomen worden.  
 
Heeft gedeputeerde enig idee over welke termijn we dan spreken? Dan bedoelen we, wanneer hebben wij zekerheid t.a.v. de bijdrage uit het Europese Infra Structuurfonds en de participatie in het kader van TEN-T Corridor-2? Over deze termijn is naar onze mening in de commissie niet over gesproken.
 
Antwoord gedeputeerde Kok: Ook hierbij geeft gedeputeerde Kok dat de route met betrekking tot de Trans Europese Netwerken in Brussel afgelopen zullen moeten worden. Hoelang deze route en termijn duurt is onbekend.