30 januari 2013

Herijking OV-tactiek en Spoorprojecten

ZWOLLE - Op woensdag 30 januari 2013 werd in de verdaagde vergadering van de Provinciale Staten van Overijssel het voorstel “Herijking OV-tactiek en Spoorprojecten in het Hoofdlijnenakkoord ‘Kracht van Overijssel’” behandeld.
 
Samenvatting van het voorgestelde besluit.
Door stijgende kosten van het openbaar vervoer en dalende inkomsten (rijksbijdrage) staat de exploitatie van het openbaar vervoer onder druk. De komende jaren ontstaat zonder ingrijpen een structureel tekort op de exploitatie, uitgaande van het huidige voorzieningenniveau openbaar vervoer.
Daarnaast staan in het Hoofdlijnenakkoord Kracht van Overijssel (KvO) diverse (investerings)ambities beschreven m.b.t. spoor, welke soms ook tot structureel hogere exploitatiekosten kunnen leiden. Dat geldt met name bij uitbreiding van de dienstregeling, omdat mogelijke extra reizigersopbrengsten niet opwegen tegen de hogere exploitatielasten.
De vraag is hoe deze zaken in samenhang met elkaar te beschouwen en te komen tot een structureel evenwicht tussen inkomsten en uitgaven m.b.t. openbaar vervoer en daarmee de huidige disbalans te repareren.
Het voorstel is om in 2013 een aantal scenario’s uit te werken welke bestaan uit een mix van bezuinigingen in het voorzieningenniveau, het verhogen van de reizigersopbrengsten en het beschikbaar stellen van een structurele extra bijdrage. Nadere uitwerking van een mix van deze drie oplossingsrichtingen in combinatie met de aanbestedingsresultaten van de drie te starten aanbestedingen IJsselmond, Zwolle-Kampen en Zwolle-Enschede zal eind 2013 resulteren in een definitieve keuze over het openbaar vervoersysteem in het komende decennium.
Ten aanzien van de KvO spoorprojecten wordt voorgesteld om investeringen die leiden tot hogere exploitatiekosten voorlopig op te schorten. Voorstel is wel om een aantal andere maatregelen in 2013 nader uit te werken tot een KvO investeringsbesluit (Kamperlijn, electrificering Zwolle-Enschede en doortrekking Almelo-Mariënberg naar Hardenberg) vanuit de analyse dat deze spoorlijnen onderdeel uitmaken van het regionaal OV-kernnet en de investeringen leiden tot hogere kwaliteit zonder uitbreiding van de exploitatiekosten of zelfs leiden tot lagere exploitatiekosten.
Voor spoorprojecten die niet op voorhand onderdeel uitmaken van het OV-kernnet, gekenmerkt worden door een lage reizigerspotentie/gebruik en leiden tot stijging van de exploitatielasten is het voorstel voorlopig te stoppen met nadere uitwerking. Concreet betekent dit dat wordt besloten de pilot Hengelo–Bad Bentheim niet te verlengen, de wens m.b.t. nachttreinen Schiphol niet nader uit te werken en de wens tot extra ritten Deventer-Wierden nader uit te werken in samenhang met de ambities op Zwolle-Enschede.
 
Bij deze gelegenheid voerde Statenlid Jan Slagman namens de SGP-fractie het woord:
 
Het voorliggend voorstel m.b.t. herijking van de OV-tactieken en spoorprojecten uit de Kracht van Overijssel, is naar mening van de SGP-fractie een goed en gedegen voorstel.
 
De SGP-fractie is met GS van mening dat terugdringing  van de stijgende kosten gevonden kunnen worden in het aanvullend net.  
 
Bezuinigen in het Openbaar Vervoer op de meest onrendabele lijnen ligt voor de hand. Dan komen we al gauw uit op het platteland. Naar mening van de SGP-fractie mogen bezuinigingen echter niet ten koste gaan van de sociale kwaliteit op het platteland.   Dat onrendabele  kwartierdiensten in sommige wijken van Deventer en Zwolle ook hierbij genoemd worden is logisch. 
 
Wij waarderen het dat GS kansen ziet om e.e.a. te realiseren door middel van  burgerparticipatie en maatwerkoplossing.
 
Binnen het provinciebestuur wordt met argusogen gekeken naar de vergrijzing van het platteland. Terecht wordt er veel zorg besteedt om deze vergrijzing tegen te gaan. Laten wij, als Provinciale Staten, er dan op z’n minst voor zorgen dat, tengevolge van bezuinigingen op het O.V.,  de vergrijzing op het platteland niet bevorderd wordt.
 
T.a.v. de spoorprojecten heeft de SGP-fractie een aantal opmerkingen:
 
- Hoewel in dit stuk over een toekomstig station in Staphorst niets genoemd wordt,  zijn we verheugd dat gedeputeerde in de commissievergadering aangegeven heeft nog steeds positief te zijn  t.a.v. de ontwikkelingen omtrent het station in Staphorst. Wij hopen dat 2013, voor wat dit betreft, een mooie zomer wordt voor Staphorst.
 
Antwoord gedeputeerde Kok: Voor de zomer zal GS met een voorstel aangaande het station Staphorst richting PS komen.
 
- Spoorlijn Zwolle – Enschede. De SGP-fractie is voorstander van overname . Na bijna 11 jaren van onderhandelen, samenspreken en bespreken, is de SGP-fractie niet voornemens van overname af te zien. Daar is gedurende deze tijd steeds naar toe gewerkt. Wij willen graag geloofwaardig overkomen.
In principe is de SGP-fractie voorstander van verdere opwaardering van 
deze spoorlijn d.m.v. electrificering en eventuele verdubbeling.   Niet 
alleen om de snelheid maar ook vanuit  milieuoogpunt zijn elektrische 
treinen verreweg te verkiezen boven de nu in gebruik zijnde dieseltreinen.  
De SGP-fractie is,  zoals bekend,     buitengewoon huiverig dat in de 
toekomst na electrificering toch goederenvervoer op deze lijn gaat plaatsvinden.   Daar is en blijft de SGP-fractie fel tegenstander van!  In een publicatie van de Rijksoverheid lees ik n.l. dat de Hanzelijn geschikt is voor personen- en goederenvervoer.  Naar onze mening is het niet moeilijk om na electrificering van deze Sallandlijn, vanuit Zwolle bij Wierden aan te sluiten op de Twentelijn en dan  zo verder Europa in te gaan. Dan hebben we pas echt een probleem gecreëerd. 
 
Antwoord gedeputeerde: Wij geven u aan om bij de behandeling van het investeringsvoorstel betreffende de electrificering en de PHS hierover te spreken. Ik kan u al wel zeggen dat na electrificering wel goederentreinen over deze lijn zullen gaan. 
 
- De Vechtdallijnen. Per december 2013 maakt de lijn Almelo – Mariënberg deel uit van de Vechtdallijnen en gaat deze trein doorrijden naar Hardenberg. Op deze lijn zal in de toekomst ook 30/30 gereden gaan worden. Dit feit is gezien de huidige dienstregeling een duidelijke verbetering. Hoewel misschien meer een taak voor de gemeente Twenterand, vinden wij dat er goed gecommuniceerd moet worden met de inwoners van Geerdijk i.v.m. eventuele toekomstige sluiting van hun station. 
Onderzoek naar electrificering van de lijn Almelo – Mariënberg juichen wij toe. Voordelen van electrificering hebben we al eerder genoemd. Electrificering zal ook de eenheid op de Vechtdallijnen ten goede komen.
In dit kader vragen wij gedeputeerde of hij bereid is om m.b.t. de lijn Almelo – Mariënberg onderzoek te doen naar een te realiseren halte in Aadorp? Het kanaal Almelo – De Haandrik en de parallel lopende, op een hoge spoordijk liggende,  spoorlijn scheiden Aadorp-West  en Oost. Nabij de verkeerstunnel in de Brugstraat zou naar mening van de SGP-fractie een mooie voorstadhalte van Almelo kunnen komen.
 
Antwoord gedeputeerde: Dit voorstel kan bij het onderzoek naar electrificering worden meegenomen. Daar kan op teruggekomen worden  bij het investeringsbesluit 
 
- Ten aanzien van  beslispunt 10 van het voorliggend voorstel zal de SGP-fractie een amendement indienen. Onze fractie wil namelijk de uitbreiding van de dienstregeling van de stoptreinen in de  avonduren op het traject Deventer – Almelo v.v. het liefst z.s.m. uitbreiden. Wanneer beslispunt 10 in het voorstel ongewijzigd blijft, zal  dit nog 22 maanden duren  Daarom stelt de SGP-fractie voor dit beslispunt  in tweeën te splitsen, n.l.:
 
- Beslispunt 10 als volgt te wijzigen:  (ik zal het dictum voorlezen)
De wens tot inkoop van extra ritten tussen Deventer en Almelo te realiseren en daartoe  een investeringsbesluit te nemen.
 
- En een nieuw beslispunt 11 toe te voegen:
Bij de aanbesteding van de lijn Zwolle – Enschede het voorzieningenniveau van deze beide lijnen op elkaar af te stemmen.
 
Het ingediende en hierbij gevoegde amendement van de SGP-fractie werd aangenomen met 30 stemmen voor en 11 stemmen tegen. Tegen stemden de fracties van de PvdA en de PVV.