4 juli 2014

Herijking Programma Nieuwe Energie

ZWOLLE - Tijdens de PS vergadering van 2 juli werden door SGP-Statenlid Jan Slagman enkele vragen gesteld over het voorstel Herijking Programma Nieuwe Energie.

Voorzitter, een paar opmerkingen en een enkele vraag t.a.v. het voorliggend voorstel m.b.t. de Herijking Programma Nieuwe Energie.

Het verwachte resultaat van 11% hernieuwbare energie in 2020, ten opzichte van ambitie van 20%,  is naar onze mening niet om over naar huis te schrijven.

Het is een prima zaak dat GS zich inspant door middel van maatregelen in dit voorstel m.b.t. de Herijking van het Programma Nieuwe Energie, hier verbetering in aan te brengen. Volgens verwachting zullen we, als de voorgenomen plannen gerealiseerd kunnen worden in 2020 uitkomen op een percentage van 12,4 – 12,7.  Dat is ver uit de buurt van de oorspronkelijke provinciale doelstelling van 20% maar het komt toch dicht in de buurt van de landelijke doelstelling van 14%.

Door o.a. energiemaatregelen bij gebouwen en het plaatsen van zonnepanelen wordt niet alleen energie bespaard en opgewekt, maar dit kan landelijk zelfs 15.000 extra arbeidsplaatsen opleveren.  Heeft gedeputeerde enig idee hoeveel arbeidsplaatsen hiervan in Overijssel en dan vooral  met name in Twente kunnen  worden gerealiseerd?

Gedeputeerde Rietkerk: In Overijssel zal dit 425 banen opleveren.  Dit kan in de nabije toekomst fors oplopen.

Kunnen we  in Overijssel ook voorstellen verwachten om te haken bij de plannen van minister Kamp om o.a. woningcorporaties en bewonersverenigingen zelf hun energiebehoefte te laten voorzien? Voor zover ik uit de media heb vernomen kan dit een lucratieve bezigheid zijn. Heeft Gedeputeerde Staten hierin een taak?

Gedeputeerde Rietkerk: Op 3 juli, dat is morgen, is er een gesprek met minister Kamp in IPO-verband over dit onderwerp. Mocht dit alles positief verlopen dan zal dit per1 januari 2015 ingaan.

Een andere vraag is de volgende.  In het verleden heb ik namens de SGP-fractie voorgesteld op het dak van dit provinciehuis zonnepanelen te plaatsen. Dit idee is door gedeputeerde overgenomen.  Hoe is de strand van zaken dienaangaande en hoeveel panelen zijn  er geplaatst en wat leveren ze op aan energie?

Gedeputeerde Rietkerk: Het wachten is nu op een vergunningverlening die nodig is m.b.t. dit projekt. Wij verwachten in het najaar tot plaatsing te kunnen overgaan. Ik zzeg u toe dat we na plaatsing van de zonnepanelen met de desbetreffende commissie op het dak van het provinciehuis de resultaten zullen bezien.

Bij het lezen van optievariant 4 kom ik tot de conclusie dat de clusteringeis bij windmolens in de omgevingsverordening kan vervallen als dit plannen zijn van lokale gemeenschappen. Wil gedeputeerde toezeggen dat hiermee niet de poort voor vrije vestiging van windmolens buiten de aangewezen gebieden  wijd opengezet wordt?

Antwoord Gedeputeerde Rietkerk: De poort wordt voor windmolens niet wijd opengezet. Dit kan alleen gebeuren als in het desbetreffende gebied draagvlak is onder de bevolking en aan alle wet- en regelgeving is voldaan.