4 juli 2014

Investeringsvoorstel treindienst Zwolle - Enschede

ZWOLLE - Tijdens vergadering van PS voerde Jan Slagman namens de SGP het woord over het investeringsvoorstel m.b.t. de treindienst Zwolle - Enschede.

Samenvatting van het voorgestelde besluit:

Voorgesteld wordt om in te stemmen met elektrificatie en enkele infrastructurele aanpassingen op Zwolle-Enschede zodat in 2018 elektrische treinen rijden, deaansluiting in Zwolle op andere treinen verbetert en het mogelijk wordt in despitsrichting enkele intercityritten te laten rijden.

Namens de SGP-fractie voerde Jan Slagman het woord m.b.t. dit onderwerp.

De SGP-fractie is van mening dat een buitengewoon goed voorstel voor ons ligt. Een voorstel dat veel winstpunten  in zich heeft.

De eerste winst is, de vervanging van het gebruik van diesel op de lijn Zwolle –Enschede door electrificatie van deze lijn tot Wierden. Dit betekent een forse winst ten gunste van het milieu tengevolge van de terugdringing van CO2-uitstoot..

De tweede winst is, de financiële. Gezien de grote meerkosten van €. 5.000.000,-- op deze spoorlijn per jaar, tengevolge van de pas ingevoerde BTW-heffing op de rode diesel, is dit mede een belangrijk argument om elektrisch te gaan rijden. Deze investering kan zich snel terug verdienen.

De derde winst is, de mogelijkheid om de dienstregeling te verbeteren. Hier is in de commissievergadering breedvoerig over gesproken. De SGP-fractie is van mening dat de, in het voorstel, voorgestelde keuze 2 een goede keuze is. Tegenover de beperkte extra tijdwinst die er valt behalen in de andere voorgestelde keuzes zijn n.o.m. de berekende kosten te hoog.

De vierde winst die ‘wellicht’ te behalen valt heeft naar mening van de SGP-fractie te maken met de leefomgeving. Er komen nogal wat klachten uit Nijverdal m.b.t. lawaai en trillingen. In het rapport van Lloyd’s Register Rail staan wat het geluid betreft in elk geval een aantal vergelijkingen waarbij het elektrisch rijden gunstig uitvalt. . Over trillingen kan ik in het desbetreffende rapport nergens wat vinden. Kan gedeputeerde ons nader informeren over dit gesignaleerde probleem?

Overigens heeft gedeputeerde in de commissievergadering al toegezegd bij PS terug te komen mochten zich onvoorziene zaken voordoen m.b.t. exploitatie of t.a.v. van de rijksbijdrage.

Tenslotte voorzitter, zonder vraag te herhalen die we gesteld hebben bij het vorig onderwerp m.b.t. werkgelegenheid, wij gaan er vanuit dat gedeputeerde begrijpt dat dit vanzelfsprekend ook geldt voor dit onderwerp.

Voorzitter, de SGP-fractie stemt van harte met dit voorstel in!