15 juni 2013

Jaarverslag 2012

ZWOLLE - Op 29 mei 2013 werd tijdens de vergadering van Provinciale Staten het Jaarverslag 2012 behandeld. Tijdens deze vergadering is t.a.v. dit agendapunt door Jan Slagman het woord gevoerd namens de SGP-fractie.
 
Naar aanleiding van het Jaarverslag 2012 wil ik namens de SGP-fractie de volgende opmerkingen maken: 
Allereerst wil ik u mijn tevredenheid en blijdschap niet verhullen dat we alsnog een papieren versie van het Jaarverslag 2012 hebben gekregen. Onze hartelijke dank daarvoor. Ik spreek namens mijn fractie de wens uit dat dit in de toekomst bij  behandeling van agendapunten met betrekking tot de P en C cyclus dit zo blijft.  
 
Voorzitter, wij hebben kennis genomen van datgene wat middels  het Jaarverslag 2012 tot ons is gekomen. Wat de inhoud daarvan betreft kunnen we kort zijn. 
 
Wij zijn als SGP-fractie tot de conclusie gekomen dat we ten aanzien van het Investeringsprogramma 2012 tevreden zijn met betrekking tot de in uitvoering genomen plannen. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat het schip van de provincie Overijssel goed op koers ligt.
 
Dat deed ons denken, voorzitter, aan de woorden die Zijne Koninklijke Hoogheid Willem-Alexander uitsprak tijdens zijn inhuldiging als koning over ons Nederland,  namelijk: ‘Rustig temidden van de woelige baren’.  Diezelfde woorden waren ook het levensdevies van één van zijn voorouders, te weten, Willem van Oranje, de Vader des Vaderlands.
Voorzitter, wie rustig kan en mag zijn temidden van woelige baren moet naar onze mening op een veilig kompas varen. Dat veilige kompas is voor de SGP-fractie het onveranderlijke Woord van God, de Bijbel. Het varen op dat kompas biedt zekerheid, zowel in deze onzekere tijden als voor de eeuwigheid. Die zekerheid wensen wij u allen van harte toe. 
 
De vragen die bij de SGP-fractie leefden naar aanleiding van het Jaarverslag 2012 zijn in d diverse commissievergaderingen naar tevredenheid beantwoord. Nieuwe vragen zijn er bij, met uitzondering van één, niet gerezen. 
 
Een enkele opmerking willen we daarom wel maken en dat is met betrekking tot de Startersleningen. Vandaag nog las ik dat in het 1e kwartaal van 2013 zijn in Overijssel slechts 1477 woningen zijn verkocht. Dit is een diepterecord sinds 1995. En toch, ondanks de slechte economische situatie waarin we als land, vooral met betrekking tot de woningbouw en de woningmarkt verkeren, zijn er in 2012 toch 381 startersleningen verstrekt terwijl uitgegaan was van 200 per jaar in Overijssel. Mijn fractie is buitengewoon tevreden dat Gedeputeerde Staten het budget voor de nieuwe tranche heeft verhoogd van €. 4 miljoen naar €. 6 miljoen.  Is dit bedrag wel voldoende als deze trend van aanvragen zich voortzet? Een rekensom leert ons als 4 miljoen bedoeld is 200 aanvragen, 6 miljoen geschikt is voor 300 aanvragen. Voor 381 aanvragen, dat is bijna 400 aanvragen, zou dan 8 miljoen nodig zijn. 
 
Overigens zijn wij van mening dat de verhoging een positieve bijdrage levert voor verhoging van de werkgelegenheid. 
 
Antwoord Gedeputeerde Mevr. Bakker:  
Inderdaad, de startersleningen zijn een enorm succes. Mede vanwege de bijdrage van het Rijk in de financiering hiervan. Was de verhouding vroeger 50% Rijk en 50% Provincie, nu is de verhouding 50% Rijk, 25% Provincie en 25% Gemeenten. Hierdoor ontstaan de mogelijkheid voor de Provincie om met hetzelfde geld een dubbel aantal  startersleningen aan te gaan. 
 
Vanwege het revolving-fund karakter van deze leningen komt het geld na verloop van tijd ook weer terug en kan het dus weer uitgegeven worden.
 
Mocht er toch te weinig geld zijn voor het aangaan van startersleningen, dan zullen we bij de Staten terugkomen en hier over spreken.