6 februari 2014

N340 / N348 / N377

ZWOLLE - Gisteren werd in commissieverband gesproken over de consequenties na het aannemen van de motie Nijhof (PVV)  om op de uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden aan deze wegen ongeveer €. 100.000.000 te bezuinigen. Jan Slagman voerde namens de SGP-fractie het woord.                               

Voorzitter,

In de eerste plaats wil ik de insprekers bedanken voor hun inspraak en betrokkenheid bij dezen avond, ook al waren hun bijdragen verschillend van inhoud.

In de voorliggende brief worden ons de gevolgen van de motie Nijhof m.b.t. de N340/N348 en N377 helder uiteengezet. Deze gevolgen kunnen naar mening van de SGP-fractie catastrofaal zijn t.o.v. het originele Combinatiealternatief.

In het kort wordt door GS de historie van de N340 toegelicht. Tijdens de behandeling in PS op 14 oktober 2009 heb ik aangegeven dat sinds 1990 naar oplossingen voor deze weg is gezocht. En dan wordt eindelijk, bijna twintig jaren later, na een uitputtende behandeling met de bijbehorende schorsingen, het nu Combinatiealternatief met een ruime meerderheid, 34 voor en 10 tegen, aangenomen. Of iedereen daar tevreden en gelukkig mee was, zeker niet. Wat wel zeker was is het feit, dat er duidelijkheid was geschapen. Daar houden we toch van binnen PS, duidelijkheid.

Nu bijna 25 jaar later, gerekend vanaf het zojuist genoemde jaar 1990, is de genoemde motie Nijhof aangenomen en zijn we, om in verkeerstermen te blijven, naar onze mening, weer op de terugweg . Het aannemen van deze motie heeft ervoor gezorgd dat we als PS    voor het gehele gebied met haar vele belanghebbenden,   zoals inwoners, bedrijven en gemeenten, deze duidelijkheid hebben weggenomen en daardoor zoveel onduidelijkheid hebben geschapen en  zoveel onrust hebben gezaaid,   dat we nu als een blinde langs de muur tasten om een oplossing of uitweg te vinden. Daarnaast horen we nu al verschillende geluiden wat er allemaal met het eventueel vrijkomende geld gedaan  kan worden. Iedere partij heeft zo zijn eigen wensen en verlanglijstje.

De gevolgen zijn van grote betekenis. Niet alleen voor de omgeving maar ook op financieel gebied voor de provincie. Veel onduidelijkheden zijn er. Wat zijn de nadelige financiële gevolgen voor de provincie? Van een aantal onderwerpen wordt een raming genoemd. De SGP-fractie dringt bij GS aan op de zo exact mogelijke bedragen evenals een overzicht van de te verwachten schadeclaims, denk aan gemeenten    maar ook aan de genoemde   en nog niet genoemde bedrijven. Wij willen graag weten wat dit avontuur gaat kosten als van het originele plan wordt afgeweken.

Wat de verkeersveiligheid, de leefbaarheid  en de algemene veiligheid betreft, hieraan wordt in deze brief ruim aandacht geschonken. Hoe belangrijk deze onderdelen zijn hebben we ook van insprekers kunnen horen. Ook t.a.v. de Omgevingsvisie en het streefbeeld dat in de Omgevingsvisie verwoord is. Twee keer hebben we als PS het streefbeeld van onderhavige wegen bij behandeling van de Omgevingsvisie goedgekeurd. De laatste keer was dit in 2013.

Naast de te verwachten schadeclaims vragen we GS in beeld te brengen wat de financiële gevolgen zijn van een partiële herziening van het PIP en een geheel opnieuw doorlopen van het planproces wanneer door PS besloten wordt van het huidige PIP af te wijken.

Voorzitter, nog even terug naar 14 oktober 2009. Ik herinner mij niet alleen die dag,  maar ook de weken die aan die dag vooraf gingen, als de dag van gisteren.

De Noordelijke omleiding was nog in beeld. Als een slinger aan de klok werd ik in die tijd geslingerd tussen het ene naar het andere voorstel. Aan de ene kant het vele geld, €. 260.000.000,  voor het Combinatiealternatief, aan de andere kant het verlies van goede landbouwgrond, de teloorgang van de duisternis, die hoog genoteerd en gekoesterd wordt in de Omgevingsvisie, en de Noordelijke omleiding als een vierde drukke verkeersweg in de lengte door een groot landelijk gebied met veel  natuur.

De SGP-fractie heeft die avond bewust gekozen voor het Combinatiealternatief.

Voorzitter, nog steeds leeft bij de SGP-fractie het gevoel dat we op 14 oktober 2009 een goede keus gemaakt hebben. Uit de vele schriftelijke reacties die we hebben ontvangen van betrokken gemeenten, ondernemingen  en organisaties, maar ook van particulieren is mij niet gebleken dat we toen een fout hebben gemaakt door voor het Combinatiealternatief te kiezen. Integendeel! Dat nu, zoals de CDA-fractie voorstelt, voordelen gezocht moeten gaan worden in andere aanbestedingsmethodes is logisch. Daar willen we bij aansluiten.

In de reactie van VNO-NCW, die medeondertekend is door dertien werkgever- organisaties,  lees ik “Wij willen graag blijven rekenen op een betrouwbare overheid die haar afspraken nakomt”.  De heer Zandbergen van VNO/NCW heeft vanavond letterlijk gezegd: “Zorg dat u een betrouwbare overheid blijft”. Dit betekent in mijn optiek, als vanavond door de meerderheid geadviseerd wordt af te wijken van het combinatiealternatief, Provinciale Staten voor veel mensen als onbetrouwbaar te boek komt te staan. Dit geldt dan ook voor mij als lid van deze Provinciale Staten.  

Voorzitter, dit trek ik mij aan.  Ik, als beëdigd lid van Provinciale Staten,   die daarin de SGP mag vertegenwoordigen, ik wil graag betrouwbaar blijven. Vanuit deze achtergrond zal ik geen gebruik maken van het voorgesteld basispakket met de bijgeleverd  bouwstenen. De SGP-fractie blijft bij het vigerende Coalitiealternatief.