20 februari 2014

N340 / N348 / N377 Vervolg

ZWOLLE - Gisteren werd opnieuw gesproken over de consequenties van het aannemen van de motie Nijhof (PVV), dit keer in PS. Jan Slagman voerde namens de SGP het woord. Hieronder zijn bijdrage inclusief antwoorden van GS.

Mevrouw de Voorzitter,

Voor ons ligt een brief van GS waarin de consequenties zijn verwoord van de motie Nijhof  zoals die op 11 december j.l. is aangenomen.

In deze voorliggende brief zijn de consequenties van het toen genomen besluit duidelijk verwoord.    In de laatst gehouden commissievergadering op 5 februari, is er na een gehouden inspraakronde  waarvan veel organisaties,   gemeenten en belanghebbenden gebruik maakten, een bespreking  geweest  waarin iedere fractie zijn mening kon geven over het voorgestelde basispakket met bijgeleverde bouwstenen. Ook wij hebben daar aan deelgenomen.  De SGP-fractie wil haar erkentelijkheid jegens de desbetreffende ambtenaren en GS uitspreken voor de manier waarop zij dit voorstel hebben uitgewerkt.

Wat mij persoonlijk het meest trof, tijdens deze commissievergadering, voorzitter, was de opmerking die de heer Zandbergen als woordvoerder namens de VNO/NCW, en dertien andere organisaties die hun bezwaar mede ondertekend hadden, uitsprak in de richting van Provinciale Staten: “Zorg dat u een betrouwbare overheid blijft”. Dit betekent, en dat is mijn persoonlijke mening, voorzitter, dat naar mening van buitenstaanders, de betrouwbaarheid van Provinciale Staten in het geding is. Als beëdigd lid van deze Provinciale Staten, waarin ik de SGP mag vertegenwoordigen, heb ik mij dit erg aangetrokken. Voor het eerst in mijn leven kreeg ik het stempel ‘onbetrouwbaar’ opgedrukt. Dat voelt niet prettig, voorzitter. Dit is voor mij echt geen aangename ervaring geweest! 

Dat heb ik toen in mijn bijdrage aangegeven en ik wil het ook nu in mijn bijdrage meenemen.

Nu ligt de bewuste brief van GS en een nieuwe uitgewerkte motie voor in deze vergadering.

In de laatst gehouden commissievergadering hebben wij het standpunt van de SGP-fractie ten aanzien van de N340/N377 duidelijk naar voren gebracht.  We hebben aangegeven dat de SGP-fractie ten diepste voorstander is van het verder uitvoering geven aan het zogenoemde Combinatie-alternatief.

Voorzitter, het bekende spreekwoord: ‘Er is niets veranderlijker dan de mening van een mens’, is ook in de Staten van Overijssel waarheid gebleken.

Een aangekondigde  concept-motie die ingediend zou worden, was opgesteld en voorzien van de namen van de gezamenlijke oppositiefracties en de VVD-fractie, zogezegd de Oppositie Plus. Deze motie hebben ook de overige coalitiefracties ontvangen met het verzoek bij deze concept-motie aan te sluiten om zo, indien mogelijk, tot een statenbreed gedragen motie te komen.

De SGP-fractie heeft, ondanks haar eerder ingenomen standpunt t.a.v. het Combinatie-alternatief, serieus over dit verzoek nagedacht.  Ook bij mijzelf, als woordvoerder namens de SGP-fractie voor het onderwerp N340/N377,   bespeurde ik toen toch wel iets van een verandering in mijn mening. Een lichte verschuiving in ons standpunt, zou men kunnen zeggen. Dit werd in hoofdzaak bepaald door het aantal stemmen die de Oppositie-Plus vertegenwoordigt.

De SGP-fractie heeft zich constructief willen opstellen. Zonder met ons geweten in conflict te komen heeft de SGP-fractie naar haar mening een aantal constructieve aanvullingen en opmerkingen op de desbetreffende concept-motie voorgesteld.    

Vanmorgen is er, voorafgaand aan deze vergadering, een constructieve bespreking geweest tussen alle woordvoerders. Mevr. Nijhof van de PVV-fractie had ondertussen ook nog een andere motie opgesteld die ter bespreking voorlag. Hoewel deze motie veel minder tekst bevat dan de eerder genoemde concept-motie, kunnen wij als SGP-fractie deze motie ondersteunen.

Deze motie biedt naar onze mening ruimte aan Gedeputeerde Staten om met een goed voorstel te komen. Gezien de deskundigheid binnen dit huis moet dit naar onze mening mogelijk zijn. Een goede verkeerskundige oplossing waarin aan de bekende verkeersknelpunten niet mag worden voorbijgegaan. Wij zullen enkele van deze knelpunten noemen: De aansluiting van de N340 op de A28, een 2x2 baans weggedeelte tussen de aansluiting A28 en de Koesteeg, de onveilige oversteken tussen de Koesteeg en Varsen, het knooppunt Varsen en de aansluiting op de N348, ook de onveilige oversteek bij Drogteropslagen willen wij noemen.

Daarnaast willen wij opmerken dat rekening gehouden moet worden met toekomstvaste oplossingen zodat we achteraf geen spijt krijgen van desinvesteringen. Mevr. Antuma van de CDA-fractie heeft hier ook naar verwezen.

Met andere woorden, voorzitter, de SGP-fractie beseft dat er op dit moment geen meerderheid meer is voor het oorspronkelijke Combinatie-alternatief. Wij steunen de ingediende motie, maar het streefbeeld van de SGP-fractie blijft voor de toekomst desondanks het Combinatie-alternatief.

Daarnaast  moet   in overleg worden getreden met de aanliggende  gemeenten   over aangelegen punten. Dit onder meer om de reden dat deze gemeenten en/of andere instellingen ook financiële belangen hebben in dit projekt. Denk o.a. aan de gemeente Zwolle, zij zou een bijdrage leveren van €. 10 miljoen in de aansluiting op de  A28 zoals die is voorgesteld in het Combinatie-alternatief.    

De gemeente Hardenberg heeft een bijdrage van €. 1 miljoen toegezegd aan de ongelijkvloerse kruising in het centrum van Balkbrug.

Blijven al de diverse afgesproken bijdragen van de desbetreffende gemeenten en andere partners in stand zoals ze zijn overeengekomen? Allemaal vragen, voorzitter, waar we nu geen zicht meer op hebben. Kan gedeputeerde dat beantwoorden of verduidelijken en toelichten?

Antwoord gedeputeerde Kok: Ik heb eerder in de richting van de heer Slagman aangegeven als er een voorstel ligt dat door PS is aangenomen ik in kontakt zal treden met de desbetreffende gemeenten. Dan komt er helderheid en duidelijkheid. Ook als het gaat over de bijdragen van hen.

De Provincie Overijssel krijgt het verwijt van de gemeente Dalfsen dat zij haar hoofdtaak, n.l. zorg te dragen voor een optimale verkeersveiligheid verwaarloosd of niet nakomt. De gemeente Dalfsen dreigt zelfs de Provincie Overijssel met een gang naar de rechter. Kan gedeputeerde aan ons uitleggen wat de consequenties zijn van een dergelijke stap? En zijn er meer van dergelijke signalen binnengekomen? En hoe gaat u daar mee om?

Antwoord van gedeputeerde Kok: Op het moment dat wij precies weten waar het naartoe gaat als een voorstel is aangenomen zal ik kontakt opnemen met de gemeente Dalfsen en ook met de gemeente ‘De Wolden’ (Provincie Drente) die betrokken is bij de oversteek in Drogteropslagen.

Voorzitter, uit de diverse reacties die vanuit het gebied of uit de vele reacties die binnen zijn gekomen, is één ding wel heel duidelijk geworden. Iedereen smeekt Provinciale Staten en GS om duidelijkheid. Dàt is het waar iedereen op dit moment het meest om verlegen is! Weest duidelijk en verschaf zo spoedig mogelijk duidelijkheid naar dit gebied. Het liefst morgen al!

Antwoord van gedeputeerde Kok:  PS geeft richting aan via de aangenomen motie die we gaan uitwerken in een statenvoorstel. Wanneer dit voorstel er ligt is er maatwerk nodig binnen de wettelijke kaders voor mensen die het betreft. Ik zie dit als een opdracht. Wij zullen dan ook passend en met respect dat gesprek aangaan met bewoners en belanghebbenden.

De SGP-fractie vraagt aan GS om zo spoedig mogelijk met een onderbouwd voorstel te komen waarin in elk geval, indien mogelijk, de medewerking van de betrokken gemeenten is gewaarborgd.

2e termijn.

De heer Slagman: Voorzitter, gedeputeerde geeft heel mooie antwoorden op mijn vragen. Ik zou er bijna blij mij zijn, ware het niet dat de laatste zin in mijn betoog was: Het liefst morgen al. Kan gedeputeerde nu geen termijn noemen waarbij hij zegt dat die mensen dan en dan benaderd zijn? Dan hebben we echtduidelijkheid.

Gedeputeerde Kok: Voorzitter, in de richting van de heer Slagman. We staan hier nu in de Staten. U, als Staten, geeft richting. Ik geef aan dat ik nu, na vandaag, middels een motie richting heb gekregen. We gaan hard werken om een statenvoorstel te maken. Natuurlijk ga ik me in de tussenliggende tijd wel verstaan, maar dat statenvoorstel geeft harde kaders aan in de besluitvorming. Natuurlijk gaan we in de tussenliggende tijd niet op onze handen zitten. Ik zal me in het komende statenvoorstel dan ook op dit thema verantwoorden.