4 juli 2014

N35 Nijverdal-Wierden

N35 Investeringsvoorstel Nijverdal – Wierden    PS/2014/439        18-6-2014

ZWOLLE - Door Jan Slagman zijn tijdens de PS vergadering van 2 juli vragen gesteld over het investeringsbesluit N35 Nijverdal-Wierden.

Samenvatting van het voorgestelde besluit Investeringsbesluit N35 Nijverdal-Wierden.

 

1. Voorfinanciering N35 Nijverdal-Wierden.

Provinciale Staten besluiten om € 35 miljoen van de algemene reserve Kracht van Overijssel (KvO) over te hevelen naar de Uitvoeringsreserve KvO, conform de bijgevoegde begrotingswijziging. Hiermee geven Provinciale Staten uitvoering aan hun besluit in het kader van de Perspectiefnota 2011 (PS/2010/521) om € 35 miljoen van de rijksbijdrage aan het project N35 Nijverdal-Wierden voor te financieren tot 2021. De voorfinanciering wordt gedekt uit het bedrag van € 165,6 miljoen dat Provinciale Staten met het Investeringsbesluit Programma Mobiliteit (PS/2011/948) geoormerkt hebben voor provinciale bijdragen aan rijkswegen.

2. Bijdrage ongelijkvloerse kruisingen N35 Nijverdal.  

Provinciale Staten besluiten om van de voornoemde € 35 miljoen een bedrag van maximaal € 20 miljoen aan te wenden voor een provinciale bijdrage aan de mogelijke aanleg van twee ongelijkvloerse kruisingen bij Nijverdal. De beoogde totale regionale bijdrage is maximaal € 23 miljoen: € 20 miljoen van de provincie Overijssel, € 2 miljoen van de regio Twente en € 0,5 - € 1 miljoen van de gemeente Hellendoorn.

 

Bijdrage van Jan Slagman:

 

Voorzitter,

De SGP-fractie ziet het voorliggend voorstel als een doorbraak in de impasse waarin we geraakt waren m.b.t. het gedeelte Wierden – Nijverdal van de N35.

Mijn fractie is, gezien wat er nu op de wal is gesleept, gelukkig.

Natuurlijk, het is niet wat eerst bij veel leden van deze commissie leefde, 2 volwaardige ongelijkvloerse kruisingen. Gelukkig is dit voorstel  ver weg bij wat de laatste keer is voorgesteld t.a.v. dit gedeelte van de N35,  nl. 2 gelijkvloerse kruisingen met een VRI.

De SGP-fractie is tevreden met zowel het viaduct zonder toe- en afritten bij de Baron van Sternbachlaan  als met het viaduct met toe- en afritten bij de Burgemeester Boersingel. Uiteindelijk bedraagt de onderlinge afstand tussen beide viaducten slechts een ruime kilometer.

Wij zijn van mening dat het nu het juiste moment is deze beslissing te nemen en niet langer te wachten op dat wat misschien later ook nog kan maar dan een forse meerprijs mee zal brengen.  Door allerlei omstandigheden heeft dit projekt al meerdere vertraging opgelopen. Daarom is het ook goed dat nu eindelijk helderheid verschaft wordt, zowel naar de omgeving als naar de weggebruiker.

De SGP-fractie heeft de volgende vraag aan gedeputeerde: Kan straks binnen het bestek de voorwaarde worden opgenomen, dat de aannemer verplicht is, in het kader van werkgelegenheid, eerst gebruik moet maken van ingeschreven werkloze wegenbouwarbeiders. Dit om reden dat deze mensen voorrang zullen hebben boven goedkope Oost-Europese arbeidskrachten. 

Mijn fractie zal het voorliggend voorstel van harte ondersteunen.

Antwoord van Gedeputeerde Kok:

In het verleden heeft de SGP-fractie meerdere keren aandacht voor dit probleem gevraagd. Ik zal voor deze vraag binnen de stuurgroep aandacht vragen. Maar beseft u wel dat deze weg een rijksweg is waar de provincie wel fors aan bijdraagt maar geen eigenaar van is.