9 oktober 2014

N35 Wijthmen - Raalte - Nijverdal

ZWOLLE - Tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 8 oktober werd het investeringsvoorstel N35 behandeld. Jan Slagman was woordvoerder bij dit agendapunt.

Een belangrijk voorstel m.b.t. de N35, en bijzonder het gedeelte Wijthmen-Raalte-Nijverdal ligt voor ons. Een voorstel, vrz, waarin de Provincie Overijssel een bedrag van €. 10 miljoen investeert naast een rijksbijdrage van €. 5 miljoen, met als belangrijk doel het verbeteren van de veiligheid, de bereikbaarheid en de leefbaarheid.

Een prioriteitenlijst met 24 knelpunten die aangepakt gaan worden, zowel kleine als groten. Hoewel de SGP-fractie nog steeds de uitvoering van de Marsroute voor de N35 voor ogen heeft, dat is een voorgenomen 2 x2 baans weg tussen Almelo en Zwolle, zijn we toch blij met de nu voorliggende plannen.

De SGP-fractie is buitengewoon ingenomen met het schriftelijke antwoord van GS op onze vraag of de nieuwe en/of bestaande paralelwegen geschikt kunnen worden gemaakt voor OV-bussen. Deze vraag was bij ons ingegeven n.a.v. de inspraak door buschauffeurs. GS wil de voorgenomen maatregelen met de OV-bedrijven bespreken en nagaan of separate busroutes nodig zijn en of de paralelwegen voor dit doel kunnen worden benut. De SGP-fractie dankt GS voor dit antwoord.

Een zeer belangrijk onderdeel van dit voorstel is het kruispunt Bos bij Raalte. Meteen na de infosessie die we m.b.t. de N35 hebben gehad lieten twee fractievoorzitters zich bij dit kruispunt fotograferen. Waarschijnlijk met het oog gericht op 18 maart 2015 (datum voor verkiezingen van Provinciale Staten) hadden zij al een oplossing voor dit knelpunt bedacht. Een fietstunnel inclusief een snoezelpad onder de N35 door, dat zou de oplossing zijn.

De voorzitter:  Wat is dat, een snoezelpad?

Statenlid Slagman: Voorzitter, een snoezelpad is een pad waar op men meer tegen elkaar fluistert dan hardop praat.

Gelukkig hadden meerdere  collega’s betere ideeën. Samen is de overgrote meerderheid van PS overeen gekomen een motie in te dienen om onderzoek te laten doen naar meerdere en betere varianten waaronder ook tunnels.

Initiatiefnemer, collega Buursink, heeft deze motie zojuist toegelicht. Wij ondersteunen daarom deze motie van harte en gaan ervan uit dat men de werkzaamheden ten aanzien van kruispunt Bos nu even laat rusten om kapitaalvernietiging te voorkomen. Na dit onderzoek moeten we dan uit de voorgestelde varianten kiezen. Waarbij voor de SGP-fractie zeker zal meewegen welke van de voorgestelde  varianten  zich het best zal verhouden t.o.v. de Marsroute N35.

Hoe we het wenden of keren, voorzitter, de N35 is de belangrijkste wegverbinding tussen de hoofdstad van onze provincie en Twente. Zolang navigatiesystemen in de auto nog aangeven dat de snelste verbinding van Zwolle naar Enschede via Apeldoorn en Deventer gaat, is er naar mening van de SGP-fractie iets grondig mis. Uitvoering van de Marsroute dient een hoge prioriteit hebben! Een complete N35 met 2 x2 rijbanen kan tevens een positieve uitwerking op de werkgelegenheid in Twente hebben. Als we ons als Provinciale Staten echt zorgen maken om de dramatisch hoge werkeloosheidscijfers  in Enschede (ruim 19%) en Almelo (bijna 18%) moeten we het initiatief niet in de handen van een ander laten (zoals we op de foto kunnen zien) maar dit zelf ter hand nemen. Als wij de economische centra van Overijssel op een goede en effectieve wijze met elkaar kunnen verbinden, dan zal dat naar onze mening in de toekomst een grote spin-off hebben voor de beide economische centra.

In de beantwoording zegt gedeputeerde Kok toe dat het onderzoek naar meerdere varianten bij kruispunt Bos in december 2014 verwacht mag worden.