12 mei 2022

Overijssel wil geen nieuwe Natura 2000 gebieden

 

Provinciale Staten van Overijssel hebben woensdag jl. in de Statenvergadering een motie aangenomen waarin zij uitspreken geen nieuwe Natura2000 gebieden in Overijssel  te willen. De motie werd ingediend door de SGP. Mede indieners waren de PVV, FMO, VVD, OCL en het CDA. Aanleiding voor de motie is de door het Rijk aangekondigde actualisatie van de Natura2000 doelen.

De indieners zijn van mening dat Overijssel met de huidige 24 Natura2000-gebieden, en de daarbij behorende opgaven, meer dan ruim bedeeld is. Zij spreken uit dat Overijssel absoluut niet zit te wachten op nieuwe N2000-gebieden met de daarbij behorende opgaven. Het Rijk neemt naar verwachting hierover in de loop van 2022 een besluit. Het Rijk voert hieraan voorafgaand gesprekken met onderandere de provincies en maatschappelijke organisaties.

Het college van Gedeputeerde Staten heeft daarom de opdracht gekregen om in alle overleggen die met het oog op genoemde actualisatie gehouden zullen worden bovengenoemd standpunt nadrukkelijk kenbaar te maken.

 

Overijssel wil geen nieuwe Natura 2000 gebieden