4 mei 2015

Overleg met Tweede Kamerfractie SGP

Nadat de nieuwe Provinciale Staten zijn geïnstalleerd, vond de Tweede Kamerfractie van de SGP het wenselijk de traditie voort te zetten van een periodiek contact tussen Statenleden en Kamerleden. Een of twee keer per jaar is er een bespreking tussen regionale en landelijke volksvertegenwoordigers.

Op 1 mei 2015 was de Tweede Kamerfractie de gastheer. Allereerst keken we uiteraard terug op de gehouden Statenverkiezingen. Er was vreugde en dankbaarheid over het feit dat het aantal SGP-Statenleden steeg van twaalf naar achttien. De aanwezige kandidaten voor de Eerste Kamerverkiezingen, Peter Schalk en Diederik van Dijk als nummers 1 en 2 van lijst 9, hoefden geen moeite te doen om hun 'kiezers' te overtuigen van de noodzaak om op D.V. 26 mei het juist hokje rood (!) te kleuren. De Statenleden kregen wel de tip mee om tijdig onderlinge machtigingen te regelen, voor het onverhoopte geval dat iemand niet (tijdig) aanwezig zou kunnen zijn bij de vergadering van Provinciale Staten waarin de verkiezing plaatsvindt.

Uit alle vertegenwoordigde provincies kwam een korte reflectie op de onderhandelingen voor een nieuw dagelijks bestuur. Zoals het er op dat moment naar uitzag, zal de SGP alleen in Zeeland opnieuw een lid van het college van Gedeputeerde Staten mogen voodragen.

We wisselden kort van gedachten over de thema's die in deze nieuwe Statenperiode op de agenda zullen komen te staan. Het ging onder andere over de consequenties voor kleinere kernen op het platteland van de trek naar de steden, de veranderingen in de detailhandel, zoals internetverkoop en dus leegstand in winkelcentra, de effecten van forse leegstand in de kantorenmarkt en enkele infrastructuurprojecten die voor verschillende provincies van groot belang zijn.

Partijvoorzitter Maarten van Leeuwen nam met enkele sympathieke woorden afscheid van de inmiddels oud-Statenleden Wim van Wikselaar uit Utrecht en Jan Slagman uit Overijssel en sloot de bijeenkomst af.