17 april 2013

Overname exploitatie en voorbereiden elektrificatie spoorlijn Zwolle - Enschede

ZWOLLE - Woensdag 17 april 2013 werd bovengenoemd onderwerp behandeld tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Overijssel. Jan Slagman voerde namens de SGP-fractie het woord.
 
Samenvatting van het voorgestelde besluit.
Voorgesteld wordt in te stemmen met de overname van de treindienst Zwolle – Enschede en te starten met de planvoorbereiding voor electrificatie van het deel Zwolle – Wierden en ten behoeve van de planvoorbereiding €. 2,5 miljoen over te hevelen uit de ‘Kracht van Overijssel’ naar de bestemmingsreserve ‘Uitvoering Kracht van Overijssel’.
 
Inleiding en probleemstelling.
In het Hoofdlijnenakkoord is onder kerntaak 4 de ambitie opgenomen tot opwaardering van de treindienst Zwolle-Enschede. Dit is als KvO opgave 29 en investeringsprestatie 4.2.2 opgenomen in de Kerntakenbegroting. Bij de vaststelling van de Perspectiefnota 2013 is hiervoor € 40 miljoen opgenomen in de reserve Kracht van Overijssel. De minister van Infrastructuur en Milieu biedt de provincie Overijssel, samen met de Regio Twente, de mogelijkheid vanaf december 2014 de verantwoordelijkheid voor de spoorlijn Zwolle-Enschede over te nemen van het Rijk. Uw Staten hebben op 30 januari 2013 bij de behandeling van het Statenvoorstel Herijking OV-tactiek en spoorprojecten (PS/2012/1023) per amendement gevraagd om een quick scan naar de mogelijkheden van een doorgaande intercity Enschede-Zwolle-Amsterdam. In de genoemde Statenvergadering hebben uw Staten kaderstellend besloten tot elektrificatie en aangegeven een investeringsbesluit te willen nemen over elektrificatie van deze spoorlijn. De uitkomsten van de quick scan, het besluit tot overname van deze treindienst en wijze waarop wij tot een investeringsbesluit tot elektrificatie willen komen leggen wij in dit Statenvoorstel aan u voor. 
 
Over dit onderwerp voerde Statenlid Jan Slagman  namens de SGP-fractie het woord:
 
Met instemming heeft de SGP-fractie kennis genomen van het voorliggend voorstel om de exploitatie van de spoorlijn Zwolle-Enschede per december 2014 over te nemen. Daarnaast ligt er het plan om de elektrificatie van gedeelte Zwolle-Wierden voor te bereiden. In principe zijn dit twee verschillende onderwerpen.
 
Mijn fractie onderkent de grote waarde van een goede spoorverbinding tussen de hoofdstad van onze provincie(123.000 inw.) en Twente waar ongeveer de helft van Overijssels burgers wonen.
 
Het is voor de SGP-fractie helder voorzitter, dat bij overname van de exploitatie per december 2014 de elektrificatie niet gereed kan zijn. 
 
Naar onze mening is het voor een exploitant niet aantrekkelijk, te weten, na 4 jaar te moeten over schakelen van een dieseltrein naar een elektrische trein. Daarom is mijn fractie voorstander om met de NS een onderhandse concessie aan te gaan tot aan het gereedkomen van de electrificering.
 
Daarnaast is de SGP-fractie is een groot voorstander van electrificering van het gedeelte Zwolle-Wierden. Nog steeds vragen wij ons af, waarom het gehele proces van electrificering na vandaag nog 5,5 jaar moet duren.  Tijdens de commissievergadering is gezegd dat de planning ingezien kan worden en dat daarin inzichtelijk gemaakt kan worden wat  de snelst mogelijk manier van realisering.
 
Voorzitter, wij danken gedeputeerde voor de toegezonden planning. Dat kweekt enig begrip. Uit deze planning blijkt namelijk dat het ook één tot anderhalf  jaar sneller kan dan de in het voorstel genoemde datum van eind 2018. Voorzitter, de SGP-fractie wil graag dat schema aanhouden en vraagt dan ook  daar op in te zetten.
 
De voorgestelde inzet van IC treinen in de spitsuren, zoals in het voorstel beschreven, lijkt ons een goede zaak! Investeringen en aanpassingen om dit mogelijk te maken zullen wij graag ondersteunen. Onze vraag is, kan dit direct na overname van de lijn ook al met de huidige dieseltreinen?
 
De SGP-fractie is in principe ook voorstander van verdubbeling van deze lijn. Zolang echter de Betuwelijn niet doorgetrokken is, vrezen wij nl. dat er binnen de kortste keren goederenvervoer op de Sallandlijn is. Dat zal ons ervan weerhouden verdubbeling te ondersteunen tot het moment dat het doortrekken Betuwelijn is aangebroken. Wij vrezen namelijk dat na verdubbeling de lijn ‘misbruikt’ wordt door het goederenvervoer.
 
Bij het punt van electrificatie nog één vraag.  T.a.v. de aanlegkosten van de electrificatie wordt voor deze enkele spoorlijn in voorliggend stuk uitgegaan van een bedrag van €. 49 miljoen. Het lijkt de SGP-fractie niet uitgesloten,  dat in de toekomst na electrificatie en/of verdubbeling van deze spoorlijn, waardoor de kosten nog eens met +/- €. 300 miljoen zullen toenemen, de concessie op enig moment  toch weer teruggaat naar het Hoofdrailnet van de Nederlandse Spoorwegen. 
 
Dit laatste zou naar mening van e SGP-fractie heel goed kunnen als blijkt dat de lijn in de toekomst een verwachte een grote bloei gaat doormaken en daardoor zeer positieve resultaten worden geboekt.   Ik denk hierbij o.a. ook aan het wensbeeld  van collega Buursink, nl. een intercity Enschede-Zwolle-Amsterdam.      
 
Hoe vanzelfsprekend is het dat de gemaakte investeringskosten ten bate van de electrificatie en verdubbeling  dan weer terugvloeien naar de provincie? Ik weet, voorzitter, dat dit een als-dan vraag is, maar wil in dien mogelijk toch wel graag antwoord hierop van gedeputeerde.
 
Het antwoord van gedeputeerde luidde: Ten aanzien van opmerking van de SGP-fractie met betrekking tot het weer teruggaan van de concessie naar de Nederlandse Spoorwegen, daar heb ik geen enkel voorteken over vernomen. Ik kan ook niet in de glazen bol kijken. Maar mocht overname door de Nederlandse Spoorwegen in de toekomst aan de orde zijn, dan zal over de gedane investeringen onderhandeld moeten worden.