3 juli 2013

Perspectiefnota 2014

ZWOLLE - Woensdag 3 juli 2013 werden Algemene Beschouwingen bij de Perspectiefnota 2014 gehouden. Fractievoorzitter Dirk van Dijk voerde hierbij namens de SGP het woord. Hieronder de integrale tekst van de eerste termijn.
 
Mevrouw de voorzitter,
 
De perspectiefnota 2014 staat ook wat Overijssel betreft sterk in het teken van de heersende crisis. Grote zorg is er als we steeds weer lezen over faillissementen, werkloosheid, bezuinigingen, van het rijk, provincies en gemeenten. Wat zijn er al niet een analyses en aanbevelingen gedaan. We worden opgeroepen tot bestedingen, ook vanuit het kabinet.
 
Allerlei kennis, theorieën, wetenschappers en politici, echter een oplossing is nog niet in zicht, tot nog toe. En dat brengt er ons toe om vast te stellen, een waarheid die eigenlijk altijd al gegolden heeft, maar waarbij we als individuen en samenlevingen toch steeds weer geneigd zijn om dat te vergeten: dat wij beperkt zijn. Wij kunnen niet alles en steeds zijn samenlevingen geneigd om dat toch uit te stralen en na te streven. In de oudheid, de Grieken die waren ermee op de hoogte, die hadden al hun mythologieën. Hybris, overmoed het werd afgestraft. Ik verwijs naar de mythe van Daidalos en Icarus. En de Bijbelse equivalent daarvan, de torenbouw van Babel. Steeds weer dat streven naar beheersing en naar een soort hoogmoed die naar de hemel moet reiken. 
 
Voorzitter, wat ons betreft is er opnieuw alle aanleiding om wat dat betreft als samenleving pas op de plaats te maken. Reflectie, of een beter woord vinden wij, inkeer. Decennia van secularisatie liggen achter ons en we zitten daar nog volop in. Schrikbarend grijpt het om zich heen en wij willen als SGP-fractie nog eens in alle bescheidenheid en ernst waarschuwen, en we sluiten er onszelf ook bij in, want wij maken ook deel van deze samenleving uit. Die Bijbelse oproep zoals verwoord door de profeet Jeremia die zegt: Laat ons onze wegen onderzoeken en doorzoeken en laat ons wederkeren tot de Heere. Laat ons onze harten opheffen en ook onze handen tot God in de hemel zeggende wij hebben overtreden. Want wij denken voorzitter, dat dat er aan ten grondslag ligt. Al moeten wij voorzichtig zijn in het duiden van deze dingen. Er zijn ook niet altijd één op één relaties te leggen maar toch denken wij dat die inkeer als samenleving goed is. We verwijzen ook naar de geest van ons nationale volkslied, daar laat Marnix van st. Aldegonde Willem van Oranje zeggen, ook in een tijd van crisis, ‘Tot God wilt u begeven, Zijn heilzaam Woord neemt aan.’ Dan is er zegen te verwachten. En anders er kunnen heel veel inspanningen zijn. Er wordt gebouwd er worden inspanningen gepleegd, maar als de zegen er aan onthouden wordt dan levert het geen nut en voordeel op. (Psalm 127)
 
Dat betekent ondertussen niet dat er geen werk aan de winkel is. Ora et labora, bidt en werkt; er moet gehandeld worden. En wat dat betreft, en wij willen ook graag het college daarmee complimenteren, hebben wij als SGP-fractie de indruk dat het college er hard aan trekt en zich maximaal inspant om tot uitvoering van het Hoofdlijnenakkoord te komen. Waarbij er toch een investeringsagenda is, waarbij wij ons ook niet aan de gevolgen van de crisis kunnen onttrekken, je bent geen eiland in Overijssel maar dat het in ieder geval goed is voor de werkgelegenheid. Daarbij zijn er allerlei tegenvallers, het schatkistbankieren, de wet HOF, maar ook daarin is het college bezig om oplossingen te zoeken. En gelukkig is er in dat opzicht ook op landelijk gebied, onze eigen fractie heeft er ook een rol in mogen spelen, toch geamendeerd om daar de schade zoveel mogelijk te beperken zodat die investeringen ook in provincieland kunnen doorgaan. Onze steun daarin.
 
Het kabinet heeft de nota ‘Bestuur in samenhang’ laten verschijnen. Minister Plasterk is teruggefloten in de Kamer. Gelukkig heeft GS het standpunt dat samenwerking prima is, maar meer ook niet. Samenwerking waar mogelijk en waar nodig zoeken. Er is nog een ander wetsvoorstel m.b.t het openbaar bestuur. En wel het opnieuw reduceren van het aantal Statenleden met 25%. Wij vragen ons af wat staat ons nog te doen om dit af te wenden. Wij zijn van mening dat dit geen verbetering is van de slagkracht van het openbaar bestuur. Het leidt tot nog meer versnippering, kleinere fracties terwijl het werk toeneemt. Wij zien grote bezwaren, temeer omdat tamelijk recent ook een reductie van 25% heeft plaatsgevonden. Het is een technocratische benadering om op een goedkope manier wat bezuinigingen te realiseren; terwijl het bestuur er aan kwaliteit op inboet. Graag de mening van GS hierover.
 
Voorzitter, nog wat opmerkingen bij enkele kerntaken.
 
Bij Kerntaak 1, Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting staan bij de paragraaf ‘Anders groeien’ belangrijke zaken ten aanzien van wonen. Eén en ander betekent dat de stedelijke contouren weinig zullen veranderen en er meer binnenstedelijk zal worden gebouwd. De tijd van ongelimiteerde stedelijke groei naar buiten toe is voorbij, we hebben te maken met krimp. Het gevolg is, aldus gedeputeerde, dat we zuinig om moeten gaan met ruimtegebruik. Dientengevolge zal ongeveer 50% van de woningbouw binnenstedelijk zal plaatsvinden. 
 
De SGP-fractie heeft zorgen dat een en ander nadelig zal werken voor starters. Het bouwen van goedkope woningen in binnensteden lijkt ons een heel moeilijke opgave. Dit zal dan nadelig werken voor starters op de woningmarkt. Dit mede daar ik afgelopen vrijdag via de radio vernam van geruchten,  en/of gesprekken dat 20% spaargeld mee gebracht moet worden bij een hypotheek. Heeft gedeputeerde enig idee hoe zij denkt toch voldoende goedkope starterswoningen te kunnen realiseren?
 
Bij Kerntaak 4 is de N35 het hete hangijzer. Is gedeputeerde Kok bekend met de bijeenkomst van de stuurgroep afgelopen maandagavond in Wierden. Wij zijn in ieder geval brandend nieuwsgierig of gedeputeerde hier positief over kan berichten. Gehoord hebbende de inspraak van de heer Bremmer die sprak namens de N35 Spoorwegtracéparticipanten ligt er nu een gouden kans en is de kans op eventuele bezwaren bij overeenkomst nagenoeg nihil. Zelfs Vitens is van mening dat dit tracé geen schade toebrengt aan de drinkwatervoorziening. Kan gedeputeerde Kok mededelingen doen? Wij hebben hooggespannen verwachtingen.
 
Verder ziet de SGP-fractie uit naar het moment dat de verschillende voorgenomen projecten die in de P-nota genoemde worden met betrekking tot het wegennet van de tekentafels kunnen verdwijnen en eindelijk tot uitvoering worden gebracht. Deze projecten kunnen flink bijdragen tot werkgelegenheid en dat dient prioriteit te hebben in deze tijd. Welke invloed heeft de positieve uitspraak van de Raad van State afgelopen week t.a.v. de N340/N348/N377.
 
De WGR+ status bij de Regio Twente verdwijnt. De concessies van Openbaar Vervoer gaan over naar de provincie. Wat heeft dit voor consequenties voor het personeelsbestand van de provincie?