3 juli 2014

Perspectiefnota 2015

ZWOLLE – Woensdag 2 juli vonden tijdens een vergadering van Provinciale Staten de algemene politieke beschouwingen bij de Perspectiefnota 2015 plaats. Fractievoorzitter Van Dijk voerde hierbij namens de SGP het woord.

Mevrouw de voorzitter, geacht college van GS, geachte collega’s, dames en heren,

De Perspectiefnota 2015 is de laatste die ons in deze statenperiode aangeboden wordt. Om die reden heeft hij, zoals de agendacommissie terecht signaleerde, een wat ander karakter dan gebruikelijk. GS is van mening dat we op koers liggen. Wanneer we kijken naar de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de 68 opgaven van het Hoofdlijnenakkoord is het mooi dat dat gezegd kan worden. Ook wat de financiën betreft liggen we op koers. Noodzakelijke bezuinigingen zijn doorgevoerd en ondanks ingrijpende rijksbezuinigingen, decentralisaties met forse kortingen, de wet Hof en het Schatkistbankieren maakt het college melding van een begroting die structureel in evenwicht gebracht is. Onze complimenten hiervoor zowel aan het college als ook aan al onze gewaardeerde ambtelijke medewerkers.

Kwaliteit Openbaar Bestuur

Terecht stelt u in de Perspectiefnota dat diverse veranderingen in de samenleving gevolgen hebben voor de verhouding overheid – burger. Een belangrijke ontwikkeling is bijvoorbeeld de verandering van een representatieve naar een participatieve democratie. Het is een goede zaak dat overheden trends onderkennen en hierop tijdig anticiperen door de juiste rol en positie te kiezen bij het oplossen van maatschappelijke opgaven. Het Trendbureau vervult hierin een nuttige, signalerende rol. Hoe kijkt GS aan tegen het Trendbureau na 2015? Interessant is ook het aangekondigde congres op 11 september over de rol van de volksvertegenwoordiger die aan verandering onderhevig is.

Als het over de positie van de overheid gaat, zijn voor de SGP twee zaken van principieel belang en daarom onopgeefbaar. Het eerste is dat het gezag van de overheid niet van onderaf komt maar afkomstig is van God, de hoogste Wetgever. De overheid is geroepen vanuit Zijn Woord dienend bezig te zijn en het algemeen belang te behartigen. Daarbij streeft zij er naar recht en gerechtigheid te doen. Concreet betekent dit bijvoorbeeld oog te hebben voor die burgers die, in tegenstelling tot de welgestelde en goed opgeleide burgers, niet zo voor hun belangen op kunnen komen. Laten we dus ook vasthouden aan de rol van de overheid als schild van de zwakken in onze samenleving. Vanuit dit motief zijn we mede-indieners van een SP motie over de sociale werkplaatsen en de toekomst daarvan.

Inrichting landelijke gebied

Het baart de SGP-fractie zorgen dat milieuadviesbureaus, die niet direct persoonlijk bij een zaak of bedrijf betrokken zijn, zoveel bezwaarschriften kunnen indienen tegen vergunningverleningen in het kader van de Natuurbeschermingswet. De totale kosten van afhandeling van deze bezwaarschriften lopen in de tonnen. We vernamen dat 90% van deze ingediende bezwaarschriften afkomstig zouden zijn van één adviesbureau. Kunt u ons daar meer informatie over geven?

Milieu en energie

Voorzitter, een vraag en een opmerking over het goederenvervoer per spoor. Allereerst onze welgemeende felicitaties aan de gemeenten en hun inwoners langs de Twentekanaallijn. Zij zijn door het besluit van de staatssecretaris gevrijwaard geworden van overlast door goederentreinen. Daardoor resteert nu nog de Twentelijn en het alternatief van een eventuele nieuwe Noordtak door de Achterhoek richting Oldenzaal waarover een beslissing zal moeten vallen.

Voorgenomen plaatsingen van soms hoge geluidsschermen doen dorpen en steden doormidden delen. Wij dringen bij Gedeputeerde aan om voorgenomen plannen tot plaatsing van geluidsschermen op te schorten tot de staatssecretaris een definitieve keuze gemaakt heeft tussen Twentelijn en Noordtak. Mocht het straks alsnog de Noordtak worden, dan wordt nu in elk geval langs de Twentelijn geen kapitaal vernietigd.

Het antwoord van gedeputeerde Bakker: Er is aan mij één vraag gesteld en wel door  de SGP-fractie. Zij vragen niet door te gaan met de  voorgenomen plaatsing van schermen en te wachten om kapitaalvernietiging te voorkomen. Dat is ook zo. Eerst zal  een tweede fase Milieu Effect Rapportage uitgevoerd moeten worden met betrekking tot  gehele traject om te zien wat de impact is van de plaatsing voor het gehele traject.  Dit onderzoek zal allemaal moeten gebeuren voordat  eventuele plaatsing zal plaats vinden langs het gehele traject. Vooralsnog is het zover nog lang niet. De staatssecretaris heeft de tweede fase MER op termijn gezet. Een en ander kan voorlopig nog even duren.

Regionale economie

Na jaren van neergang zijn er gelukkig weer tekenen die wijzen in de richting van economisch herstel. GS heeft de afgelopen jaren bepaald niet met de armen over elkaar gezeten. Ook de agenda van deze dag levert met het voorstel inzake Innovatie in Twente daarvan het bewijs. We zijn het met u eens wat betreft de twee grote uitdagingen voor de komende jaren namelijk het vergroten van het bruto regionaal product door innovatie en verduurzaming van de economie. Het hoge percentage werklozen met name in Twente baart ook de SGP-fractie grote zorgen. Wij steunen moties die betrekking hebben op deze problematiek. De positie van laagopgeleiden en mensen met een beperking verdient bijzondere aandacht. Nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid is en blijft hierbij onontbeerlijk.

Tot slot

Op koers, als het gaat over de uitvoering van de opgaven. Op koers, als het gaat over het financiële onderdeel. Het is mooi als dat gezegd mag worden. Het gaat dan met name over materiële zaken. Om in alle opzichten het welzijn te bevorderen is een betrouwbaar kompas nodig om de juiste koers te varen. Wij zijn er van overtuigd dat er geen betrouwbaarder kompas is dan de Bijbel, het onfeilbare Woord van de levende God. Wij bevelen het iedereen van harte aan.

Dank u.