18 november 2013

Provinciale bijdrage opwaardering N35 Zwolle - Twente

ZWOLLE - Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op woensdag 13 november 2013 werd het bovengenoemde voorstel behandeld. Jan Slagman was woordvoerder namens de SGP.

Samenvatting van de voorgestelde besluiten.

1. Besluit tot oormerken van middelen voor N35 Wijthmen-Raalte-Nijverdal

Provinciale Staten besluiten om in de algemene bestemmingsreserve Kracht van Overijssel een bedrag van € 10 miljoen te oormerken voor cofinanciering van de opwaardering van het N35-tracédeel Wijthmen-Raalte-Nijverdal. Zodra het uitvoeringsprogramma voor dit wegvak klaar is, volgt een voorstel voor een investeringsbesluit.

2. Investeringsbesluit N35 Nijverdal-Wierden

Provinciale Staten besluiten om € 9 miljoen bij te dragen aan de totale aanvullende regionale bijdrage van € 10 miljoen voor de opwaardering van het N35-tracédeel Nijverdal-Wierden (investeringsprestatie 4.1.4). Ze hevelen hiertoe € 9 miljoen over vanuit de algemene bestemmingsreserve Kracht van Overijssel naar de reserve Uitvoering Kracht van Overijssel, conform de bijgevoegde begrotingswijziging. De regio Twente en de gemeenten Hellendoorn en Wierden nemen samen de resterende € 1 miljoen voor hun rekening.

Mevrouw de Voorzitter,

Wanneer we uitgaan van de stelling, alleen het resultaat telt, dan is dit een prima voorstel. Er wordt verder gewerkt aan de N35. Daar is de SGP-fractie oprecht blij mee. Eerst ten aanzien van het gedeelte Zwolle – Wijthmen – Raalte.

Over de financiën en hoe een en ander tot stand is gekomen ( €. 5 miljoen door het Ministerie van I&M en €. 10 miljoen door middel van cofinanciering door de Provincie Overijssel) hebben we in de commissie duidelijk onze mening kenbaar gemaakt. Daarmee is voor onze fractie de ene helft van dit paar kousen af.

De andere helft spreekt ons meer aan. Namelijk de opwaardering van het genoemde tracégedeelte. Als het goed is zal men op het ministerie nu druk bezig zijn met het opstellen van het uitvoeringsprogramma. Mijn fractie ziet uit naar het uitgewerkte investeringsvoorstel in voorjaar2014. Naar onze mening kan de N35 niet vlug genoeg aangepakt.

Nu onze opmerkingen ten aanzien van het gedeelte Wierden – Nijverdal. De SGP-fractie blijft het ontzettend jammer vinden dat er een gelijkvloerse kruising in de N35 komt. Naar onze mening komt er na ons een tijd dat men dit  besluit allemaal vreselijk jammer gaat vinden. Wel heeft de SGP-fractie waardering voor het feit dat de voorgestelde tracévariant, die ingebracht is door de bewonersstichting Wierden-West, in de verkenning wordt meegenomen. Wij willen ons graag conformeren aan het tijdschema zoals dat op pagina 3 is afgedrukt.

Een vraag aan gedeputeerde. We weten dat het nu nog niet zover is, maar eens zal het toch tot een aanbesteding komen: Wilt u nu al reeds bij het Rijk aandringen om, bij een eventueel aanbestedingsvoordeel, de gelijkvloerse kruising toch ongelijkvloers te maken? Het is bekend dat een dergelijke procedure niet de gangbare is bij Rijkswaterstaat. Omdat de provincie Overijssel naar verhouding financieel  flink bijdraagt, ( totaal geraamde kosten €. 100 miljoen,  waaraan zowel Rijk als Provincie ieder €. 50 miljoen zullen bijdragen) zou naar mening van de SGP-fractie best een keer van dit standpunt afgeweken  mogen worden. Of hebben we op dit punt helemaal geen inbreng en zijn we alleen goed voor de financiën? Wil gedeputeerde zich hiervoor inzetten?

Antwoord gedeputeerde Kok:  Het Rijk is niet scheutig ten aanzien van aanbestedingsvoordelen. Aanbestedingsvoordeel vloeit terug naar de algemene middelen. Toch wil ik mij inzetten om deze regel te doorbreken en een eventueel voldoende voordeel proberen aan te wenden ten behoeve van een ongelijkvloerse kruising.