1 februari 2024

Provincie start onderzoek naar kernenergie in Overijssel na motie SGP

In plaats van de hele provincie volbouwen met windmolens en goede landbouwgrond volleggen met zonnepanelen, zou er voor de langere termijn verder gekeken moeten worden. Dat vindt de SGP, die daarom woensdag samen met BBB, VVD en JA21 een motie indiende over kernenergie. De provincie gaat dat voor de energievoorziening vanaf 2030 tot en met 2050 onderzoeken.

“Als het gaat om mogelijke nieuwe energiebronnen moeten op voorhand geen opties uitgesloten worden”, vindt SGP-Statenlid Lubbert Talen. En Overijssel is een innovatieve provincie, weet hij. “Dus daar moeten we gebruik van maken. In onze provincie zit veel kennis en talent op allerlei vlak. Juist als het gaat om onze stroomvoorziening zou het vreemd zijn als we dat niet benutten.”

Overijssel kan een voortrekkersrol nemen bij kernenergie. “We merken dat daarvoor ook enthousiasme is bij ondernemers en andere mogelijke initiatiefnemers. Maar zij krijgen onvoldoende informatie om waar dan ook mee te starten. Het is tijd om daar verandering in te brengen”, vindt Talen.

Met de motie wil hij daarom een onderzoek bewerkstelligen. “Er is nu nog onvoldoende kennis van de realistische mogelijkheden voor de realisatie van het opwekken van kernenergie binnen de provinciegrenzen. Maar het past wel bij de doelstelling om het gebruik van fossiele brandstoffen verder te reduceren en de CO2-uitstoot tot 2050 terug te brengen richting 0.”

In het onderzoek moeten zeven vragen centraal staan, vinden de indieners van de motie. Dat zijn:

1) Welke vormen van kernenergie ingezet kunnen worden in Overijssel?

2) Hoe kom je tot een goede beslissing qua opwekcapaciteit en net-integratie?

3) Hoe ziet het vergunningstraject eruit en wie is het bevoegd gezag is?

4) Wat is de doorlooptijd voor de realisatie tussen moment van besluit en moment van ingebruikname (rekening houdend met beroepsprocedures)?

5) Waar moet een zoekgebied aan voldoen?

6) Wat zijn mogelijke geschikte gebieden in Overijssel?

7) Hoe verhouden zich de vormen van kernenergie, de in te zetten capaciteit en de zoekgebieden met elkaar?

Voor het plan stemden naast de vier genoemde partijen ook CDA, D66, PVV, Volt en Forum voor Democratie. “Een stevige meerderheid”, constateert een tevreden Talen.

In september willen de indienende partijen meer weten over de mogelijkheden voor kernenergie in Overijssel. Sommige onderdelen hebben iets meer tijd nodig, waardoor de uitkomsten mogelijk iets later bekend worden. “Het zou mooi zijn als we hiermee de verrommeling van het landschap een halt kunnen toeroepen en toch onze energie duurzaam opwekken”, besluit Talen.

Provincie start onderzoek naar kernenergie in Overijssel na motie SGP

foto is van Lukáš Lehotský via Unsplash