9 november 2022

Reactie op handhaving bij PAS-melders

De SGP-fractie begrijpt de grote zorgen die er leven onder agrariërs, nu de provincie noodgedwongen moet gaan handhaven bij de PAS-melders. Die zorgen worden op meerdere manieren met ons gedeeld. We vinden het verschrikkelijk en ontoelaatbaar dat in Overijssel bedrijven worden vermalen in de juridische molens van de stikstofwetgeving. “We zullen ons als fractie er maximaal voor inzetten dat agrarische gezinsbedrijven niet omvallen als gevolg van de juridische onzekerheid en de Haagse besluiteloosheid rond de PAS-melders.”

Door de juridisch opgelegde handhavingsplicht ontstaan schrijnende situaties. We weten dat het college van Gedeputeerde Staten met tegenzin de afgedwongen handhaving uitvoert en dit doet met de intentie om samen met de betreffende ondernemer te zoeken naar een passende oplossing.

De provincie heeft alle mogelijkheden onderzocht om drastische maatregelen te voorkomen. Volgens de brief van Gedeputeerde Staten (klik hier voor de brief) aan minister Van der Wal lukt het niet om binnen bestaande wettelijke kaders en het beschikbare instrumentarium oplossingen te vinden. Daarom is opnieuw een brandbrief naar de minister gestuurd om echt met concrete oplossingen te komen en nu de belofte na te komen dat de minister de PAS-melders gaat legaliseren.

“We weten dat de provincie dit niet doet om agrariërs dwars te zitten”, zegt fractievoorzitter Dirk van Dijk. “Het is jammer dat er vanuit Den Haag nog steeds geen oplossing is voor mensen die al zolang in onzekerheid zitten. En die onzekerheid wordt nu alleen maar groter.” Als de bevoegdheid bij de provincie lag dan was dit allang opgelost. Helaas is dat niet het geval en daarom moet Den Haag nu met een goede oplossing komen.

De SGP-fractie hoopt dat er spoedig reactie vanuit Den Haag komt, zodat PAS-melders eindelijk uit de onzekerheid verlost worden en er een definitieve oplossing voor hen is. “We begrijpen de problemen die er zijn en delen de zorg daarover. Het zou goed zijn als minister Van der Wal na deze brandbrief snel en adequaat over de brug komt, want de eerste brandbrief van Overijssel van maart dit jaar heeft nog steeds niet tot resultaat geleid.”

We zijn blij dat gedeputeerde De Bree als portefeuillehouder Handhaving samen met andere gedeputeerden persoonlijke gesprekken voert met de getroffen ondernemers. We zijn ervan overtuigd dat het college de gesprekken met de individuele ondernemers voortzet en oog blijft houden voor de menselijke maat.