14 mei 2020

Ruimte voor de boer om te blijven boeren

 

Minister Schouten maakt veel geld vrij voor het uitkopen van boeren, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. “De SGP heeft zich bij het opstellen van het coalitieakkoord sterk gemaakt om in het hoofdstuk Vitaal Platteland opgenomen te krijgen dat we in Overijssel trots zijn op onze boeren en dat er ook in de toekomst ruimte moet zijn voor de boer om te kunnen blijven boeren”, reageert fractievoorzitter Dirk van Dijk van SGP Overijssel. “Daarbij is nadrukkelijk ook aandacht gevraagd voor vormen van kringlooplandbouw.”

Behoud en ontwikkeling van een vitale sector, ook met het oog op de leefbaarheid van het platteland. Dat is het uitgangspunt van de SGP. Wat ons betreft zou de minister juist veel meer aandacht moeten schenken  aan boeren die niet willen stoppen, maar juist verder willen met hun bedrijf om de stikstofemissie te verminderen en richting kringlooplandbouw willen. De Overijsselse Statenfractie ziet daarom liever dat er meer geld besteed wordt aan innovatie, verduurzaming en het helpen van bedrijven om de stap te zetten naar een andere, meer natuurinclusieve bedrijfsvoering in plaats van zoveel geld te besteden aan de uitkoop van boeren. 

Er zit een groot risico in de manier waarop het geld ingezet wordt. Middelen die beschikbaar komen voor de instandhouding van de natuur of natuurherstel mogen, juridisch gezien, niet ingezet worden voor economische ontwikkelingen. Of anders gezegd: maatregelen die noodzakelijk zijn voor de lange termijn, mogen juridisch gezien niet worden ingezet voor het verlenen van een vergunning. Dat loopt in de brief soms door elkaar heen. Daarin schuilt een groot juridisch risico. Volgens Van Dijk kan dat leiden tot vergelijkbare juridische procedures als in mei 2019, toen de Raad van State een streep zette door het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Op zo’n herhaling zit niemand te wachten.

Provincies krijgen een flinke rol bij het extern salderen, als het aan minister Schouten ligt. Bedrijven kunnen stikstofruimte bijkopen als zij meer stikstof willen uitstoten door uitbreiding, nieuwbouw of andere activiteiten. Zij kunnen dan bijvoorbeeld een gedeelte van de stikstofruimte van een bedrijf overnemen. Het saldogevende bedrijf krijgt dan een vergunning met minder stikstofemissie en het saldovragende bedrijf koopt op die manier meer ruime: extern salderen. “Het is zaak om goede afspraken te maken die juridisch houdbaar zijn en tegelijkertijd perspectief bieden voor de agrarische ondernemersfamilies”, aldus Dirk van Dijk. 

Gelukkig ziet minister Schouten hierin veel ruimte voor de provincies. Dan moeten we in Overijssel wat ons betreft eigen keuzes maken die passen bij het toekomstperspectief: een leefbaar en vitaal platteland, met gezonde gezinsbedrijven waarbij agrarisch ondernemers ook de financiële waardering krijgen voor hun bijdrage aan de kwaliteit van het landschap, natuurbeheer, het bevorderen van biodiversiteit en bijvoorbeeld het vasthouden van water in de bodem. 

In het artikel " Stikstof-geld moet goed besteed worden " kunt u meer informatie vinden over de visie van de SGP op het stikstofdossier. Klik hier om naar dat artikel te gaan.