3 juli 2013

Samen aan de slag met EHS

ZWOLLE - Woensdag 3 juli werd eveneens het Statenvoorstel Samen verder aan de slag met de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) behandeld. Jan Slagman was woordvoerder namens de fractie. Hieronder zijn bijdrage inclusief antwoorden van de gedeputeerde.
 
Voorzitter,  we zijn vandaag met een belangrijk onderwerp bezig. Een onderwerp dat zich in twee woorden laat samenvatten, namelijk economie en ecologie oftewel bedrijfsleven en natuur. Samengevat alles wat te maken heeft met Gods schepping. Naar mening van de SGP-fractie is dat in deze volgorde, vrz., want bij de schepping heeft de mens de opdracht meegekregen deze aarde te bouwen en te bewaren. De mens is daarbij gesteld boven de natuur en de natuur niet boven de mens. Dat zegt meteen ook iets over de grote verantwoordelijkheid die wij als rentmeester jegens de natuur hebben.
 
Meerdere keren komen we in het voorliggende stuk het woord ambitie tegen. Dat dit geen loze woorden zijn voor de diverse partners blijkt in de ‘Inleiding en Probleemstelling’ van dit voorstel, bovenaan pagina 2. Daar staat namelijk dat de partners afgesproken hebben binnen 3 maanden het ‘Akkoord’ uit te werken tot een concrete Uitvoeringsagenda zowel ten aanzien van de EHS als van Natura-2000.  Dat is nogal wat, vrz.  Uitgaande van de datum van ondertekening van het ‘Akkoord’ kom ik volgens mijn agenda uit op 28 augustus a.s. Dit houdt in dat de concrete Uitvoeringsagenda aan het einde van het zomerreces en een dag voor de Opening van het Statenjaar klaar is. Wellicht kan gedeputeerde ons die dag verblijden met een heuglijk bericht.  Of bestaat de mogelijkheid dat de ondertekenaars niet weten dat binnen deze tijd de vakantieperiode valt en moeten we hier daarom wellicht een maand bijtellen?
 
Naar aanleiding van de diverse vragen die wij gesteld hebben heeft gedeputeerde naar onze mening bij veel een duidelijk antwoord gegeven.  
 
Een paar zijn er echter blijven hangen. De eerste staat in relatie tot het onderwerp ambitie en geld. Duidelijk heeft gedeputeerde aangegeven dat ambitie en geld niet los van elkaar gezien kan worden. Vrz., dit is een helder antwoord en niet voor tweeërlei uitleg vatbaar.  Dan komen we echter al gauw uit bij de Engbertsdijkvenen en het Wierdenseveld. Hier is door ons en meerdere collega’s gesproken. Sinds 2004 is er grote onzekerheid voor de bewoners en eigenaren van de bedrijven in de nabijheid van aan te wijzen gebieden o.a.  Engbertsdijkvenen en Wierdenseveld. 
 
Wij hebben expliciet gevraagd mede op aandringen van betrokkenen uit deze gebieden om een MKBA te doen. Hierin wordt in harde euro’s aangegeven wat de kosten en de baten zijn. Gedeputeerde heeft aangegeven het in opdracht van het ministerie opgestelde LEI-rapport te willen afwachten. Dit rapport moet nog door de staatssecretaris worden vrijgegeven. Mocht daarna blijken, aldus gedeputeerde, dat er vanuit het gebied toch behoefte of vraag is naar een MKBA dan moet aan deze vraag alsnog worden voldaan. De SGP-fractie is van mening dat een MKBA normaal is. Het is toch de normale gang van zaken, voorzitter, dat men, alvorens een project te willen realiseren, eerst de kosten gaat overwegen, vervolgens de benodigde financiën gaat reserveren en daarna pas gaat investeren!  Met betrekking tot het Wierdenseveld wil gedeputeerde niet wachten tot na de aanwijzing door staatssecretaris Dijksma. Wij vragen daarom aan gedeputeerde: Kunt u vanavond de garantie geven dat betrokkenen, ongeacht welk gebied betreft, volledige compensatie tegemoet kunnen zien als de voorgenomen plannen doorgaan?  Dan hebben betrokkenen in elk geval vanavond wat dat punt betreft helderheid!
 
Antwoord gedeputeerde Maij: We moeten de financiën veilig stellen. Als er bedrijven zijn die in de bufferzones liggen en weg moeten dan moeten daar ook de gelden voor zijn. Dit doen wij door het vaststellen van de begrenzing. Wij zijn voorstander van dat  compenseren fatsoenlijk gebeurt en op marktconforme wijze voor het individu. De intentie van het college van GS is om in eerste instantie niet te onteigenen. Dat wil niet zeggen dat onteigeningen niet kunnen voorkomen aan het einde van de eerste beheerperiode. Er kan ook positief ingezet worden vanuit het gebied door te vertrekken door middel van vrijwillige kavelruil. Wij beseffen dat er zorgen zijn met betrekking tot de bufferzones. Op voorhand is er geen bestemming natuur gelegd op de bufferzones. Als dit zo speelt, dan gaan de bufferzones er af en gaat het gebied terug naar de landbouw. 
 
De financiën moeten vaan 1 januari 2014 geregeld zijn. Op de datum gaat de PAS in en is generieke ontwikkelruimte geregeld. Waar nog onzekerheid mocht bestaan, willen we dit zo klein mogelijk houden.  
 
T.a.v. de LEI-toets merkt gedeputeerde Maij op dat deze toets werkt als het MKBA. Zij brengen niet de bedrijfskosten in beeld maar de maatschappelijke kosten. Wordt vanuit het gebied aangedrongen op een MKBA dan zal daaraan gehoor gegeven worden.
 
De bufferzones die niet gebruikt worden voor de EHS gaan terug naar de landbouw. Als vanuit de MKBA blijkt dat de bufferzone bij Engbertsdijkvenen niet betaalbaar is wordt deze dan gelijk teruggeven aan de landbouw of blijft het dan een slepende kwestie tot 2018?
 
Antwoord gedeputeerde Maij: Dit kan doorgaan tot het einde van de eerste beheerperiode van 6 jaar. Ondertussen kan telkens grond teruggegeven worden waarvan blijkt dat ze niet nodig zijn. 
 
Mijn fractie heeft nog één vraag aan gedeputeerde vanuit betrokkenheid tot dit belangrijke onderwerp ‘Samen aan de slag met EHS’. Wij willen graag periodiek door gedeputeerde op de hoogte worden gehouden met betrekking tot dit onderwerp middels het agendapunt ‘Medelingen’. De SGP-fractie heeft geen behoefte mee te doen aan de zogenoemde motie-inflatie, waar mijn fractievoorzitter vanmiddag al op wees. Daarom stellen wij nu kort,  kan gedeputeerde ons dit toezeggen? 
 
Antwoord gedeputeerde Maij:  Ja.
 
Voorzitter, tot slot hebben we nog één opmerking n.a.v. dit agendapunt,  ‘Samen verder aan de slag met de EHS’.  Als SGP-fractie hopen wij van harte dat er een onderling vertrouwen mag groeien tussen alle partners die hiermee te maken hebben. Waarschijnlijk hebben we dienaangaande nog een lange weg te gaan. Tijdens inspraakbijeenkomsten is gebleken dat er in de loop der jaren, sommigen noemen zelfs het aantal van wel twintig jaren, bij velen een groot wantrouwen is gegroeid. Dat wantrouwen is er niet alleen bij partners onderling, voorzitter, maar wat in onze ogen veel erger is, dat wantrouwen is er ook jegens de overheid. Het zal dan ook voor ons een hele opgave zijn dat verloren vertrouwen terug te winnen als Provincie Overijssel. Dan bedoel ik met Provincie Overijssel zowel Provinciale Staten als Gedeputeerde Staten en ons ambtenarenkorps. Samen moeten we daar de schouders onder zetten. De SGP-fractie is er van overtuigd dat u als portefeuillehouder, mevrouw Maij, geen gemakkelijke taak hebt maar dat u zich daartoe ten volle wilt en zult inspannen.  Wij wensen u bij het uitvoeren van deze belangrijk taak van harte wijsheid en kracht, maar bovenal Gods onmisbare zegen toe.