12 augustus 2014

Schriftelijke vragen kruising N35 Nijverdal

ZWOLLE - Door SGP-Statenlid Jan Slagman zijn aan GS schriftelijke vragen gesteld over de kruising  N35 / Baron van Steinbachlaan te Nijverdal.

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Overijssel

Het college/de Commissaris van de Koning wordt verzocht de volgende artikel 59-vragen  schriftelijk te beantwoorden.

Inleiding:

Op woensdag 2 juli 2014 hebben leden van Provinciale Staten van Overijssel het besluit genomen om €. 35 miljoen van de rijksbijdrage aan het projekt Rijksweg N35 Wierden – Nijverdal voor te financieren tot 2021.

Tevens hebben leden van Provinciale Staten besloten om van het genoemde bedrag van €. 35 miljoen een bedrag van maximaal €. 20 miljoen aan te wenden voor een provinciale bijdrage aan de mogelijke aanleg van twee ongelijkvloerse kruisingen bij Nijverdal, te weten een volwaardige ongelijkvloerse kruising zonder toe- en afritten bij de Baron van Steinbachlaan en een volwaardige ongelijkvloerse kruising met toe- en afritten bij de Burgemeester Boersingel.

Op dit ogenblijk zijn grote delen van de eerder voorgenomen gelijkvloerse kruising bij de Baron van Steinbachlaan reeds geasfalteerd en is de voorgenomen V.R.I.-installatie reeds geplaatst.

De N35 is een rijksweg en derhalve rust de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de plannen en de daarbij behorende werkzaamheden bij het Rijk.

De vragen van de SGP-fractie richten zich op het volgende:

Vraag 1:

Is het Rijk na 2 juli 2014 geïnformeerd over het door Provinciale Staten genomen besluit?

Antwoord 1:

Ja.

 

Vraag 2:

Wat is de reactie van het Rijk op het genomen besluit?

Antwoord 2:

Het Rijk heeft positief gereageerd en neemt de ongelijkvloerse aansluitingen op in de lopende verkenning voor dit tracé.

 

Vraag 3:

Indien de reactie van het Rijk positiefis, en dus mee wil werken aan de realisatie van de twee voorgestelde volwaardige ongelijkvloerse kruisingen, waarom worden dan op dit moment nog werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van de gelijkvloerse kruising bij de Baron van Steinbachlaan?

Antwoord 3:

Voor aanvang was bekend dat de planning van de projecten Combiplan Nijverdal en opwaardering N35 Nijverdal-Wierden niet op elkaar kunnen aansluiten. Het project Combiplan, waarvan de huidige werkzaamheden aan de kruising met de Baron van Sternbachlaan deel uitmaken, wordt eind dit jaar afgerond. De realisatie van de opwaardering Nijverdal-Wierden is voorzien voor 2017-2020. Bij afronding van het oostelijke deel van het Combiplan is rekening gehouden met de toekomstige opwaardering van het tracédeel Nijverdal-Wierden. Zo is het geheel reeds gedimensioneerd op 2x2 100 km/h (aardebaan, waterhuishouding, kabels en leidingen, geluidswering), behalve de asfaltverharding en de kruisingen. Hierdoor wordt kapitaalvernietiging waar mogelijk beperkt.

 

Vraag 4:

Bent u niet met de SGP-fractie van mening dat het nu doorgaan met de werkzaamheden aan de gelijkvloerse kruising in de nabije toekomst voor een deel overbodig zullen blijken te zijn en dat een deel van de reeds uitgevoerde werkzaamheden dan weer verwijderd moeten of zullen worden?

Antwoord 4:

Ja, met name de asfaltlaag.

 

Vraag 5:

Als vraag 4 met "ja" wordt beantwoord bent u het dan met de SGP-fractie eens dat doorgaan met de werkzaamheden aan de gelijkvloerse kruising kapitaalvernietiging is?

Antwoord 5:

Het aaneensluitend laten plaatsvinden van de werkzaamheden is onvermijdelijk. Dit geldt zowel voor de variant met gelijkvloerse aansluitingen als voor de variant met ongelijkvloerse aansluitingen. Het combineren van de projecten zou gezien de planning Nijverdal-Wierden betekenen dat de autotunnel de eerste jaren niet gebruikt kan worden.

 

Vraag 6:

Bent u bereid hierover met het Rijk in overleg te treden om uitvoering van deze werkzaamheden te beëindigen en/of deze af te stemmen op de werkzaamheden ten behoeve van de ongelijkvloerse kruising? Dit om kapitaalvernietiging te voorkomen.

Antwoord 6:

In overleg met de regionale partners heeft het Rijk de genoemde projecten waar mogelijk op elkaar afgestemd.