28 augustus 2013

SGP bezorgd over spoorbruggen Twentekanaal

ZWOLLE - Statenlid Jan Slagman heeft schriftelijke vragen gesteld over de veiligheid van oude spoorbruggen over het Twentekanaal.

Dinsdagavond 27 augustus jl. is in het gemeentehuis te Goor een informatiebijeenkomst belegd met betrekking tot de draagkrachtbeperking van de verkeersbruggen over de Twentekanalen. Tijdens deze bijeenkomst bleek dat deze bruggen voor de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd, veel ervan in deze oorlog zijn vernietigd en na de oorlog zijn herbouwd. De leeftijd kan derhalve variëren van 60 tot 80 jaren. Voorlopig onderzoek heeft uitgewezen dat het niet meer verantwoord is om met vrachtwagens met een totaalgewicht van ongeveer 50 ton of zwaar landbouwverkeer over deze bruggen te rijden. Op dit moment is de toestand van 15 bruggen dusdanig  dat om reden van veiligheid meer of minder vergaande maatregelen getroffen moeten worden.

Deze verstrekte informatie heeft de SGP-fractie aan het denken gezet in relatie tot de spoorbruggen over de Twentekanalen.

Omdat de Provincie Overijssel geen eigenaar is van spoorlijnen en spoorbruggen is het begrijpelijk dat op deze avond niet over spoorbruggen gesproken is. De spoorbruggen over de Twentekanalen zullen zonder twijfel dezelfde ontstaans- en bestaansgeschiedenis hebben als de verkeersbruggen.

Waar op een verkeersbrug door de regel niet meer dan één of twee vrachtwagens tegelijk van de onderzochte bruggen  gebruik kunnen maken en daardoor samen een maximaal gewicht van 100 ton kunnen produceren ligt dit op een spoorbrug anders.

In Overijssel zijn meerdere spoorbruggen die van recentere bouwdatum zijn. Over de Twentekanalen komen echter een viertal spoorbruggen voor die dezelfde leeftijd hebben als de verkeersbruggen. Deze spoorbruggen zijn bij Zutphen (Gelderland), bij Wiene over de Zijtak naar Almelo, en twee in Almelo, één in de spoorlijn Almelo-Deventer en één in de spoorlijn Almelo-Mariënberg (op dit moment alleen personenvervoer). In de achterliggende jaren zijn zowel het goederenvervoer over de weg als over het spoor explosief gegroeid. Door het aanleggen van de Maasvlaktes zal de groei  van het goederenvervoer per spoor naar verwachting nog verder toenemen.  In de tijd dat de bruggen over de Twentekanalen zijn gebouwd, zowel in de jaren voor WO II als kort daarna, heeft men deze explosieve groei, zowel in gewicht, volume en aantal, onmogelijk kunnen voorzien.

De provincie Overijssel is verantwoordelijk voor  (externe) veiligheid, volksgezondheid en milieu.

Om deze reden wil de SGP-fractie, gezien de leeftijd van deze spoorbruggen en de grote toename van het aantal zware goederentreinen die hier gebruik van (gaan) maken, haar zorgen dienaangaande onder uw aandacht brengen en in dit kader  de volgende vragen stellen

Vragen inclusief antwoorden GS:

Vraag 1:

Wie is de eigenaar van, en wie is verantwoordelijk voor de staat van onderhoud van de spoorbruggen in Overijssel?

Antwoord:

Prorail is, onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, eigenaar en beheerder van alle spoorinfrastructuur in Nederland, ook van de spoorbruggen.

 

Vraag 2:

Hoe vaak of met welke frequentie wordt door de eigenaar van de spoorbruggen onderzoek gedaan naar het draagkrachtvermogen van deze spoorbruggen?

Antwoord:

De spoorbruggen worden tenminste een maal per jaar geïnspecteerd.

 

Vraag 3:

Zijn deze gegevens bij Gedeputeerde Staten (GS) bekend en wordt GS door de eigenaar van de spoorbruggen op de hoogte gehouden over de ontwikkeling ten aanzien van het draagkrachtvermogen van de spoorbruggen?

Antwoord:

De spoorinfrastructuur wordt door Prorail beheerd in opdracht van de rijksoverheid. Prorail rapporteert over de staat van de infrastructuur aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De provincie heeft hierin geen rol of verantwoordelijkheid.

 

Vraag 4:

Indien deze gegevens bij GS niet bekend zijn, wil GS zich dan inzetten om deze gegevens te achterhalen?

Antwoord:

Naar aanleiding van onderhavige vragen heeft Prorail ons de informatie geleverd, die nodig was voor de beantwoording.

 

Vraag 5:

Indien er geen gegevens van draagkrachtvermogen (of beperkingen) over de spoorbruggen bekend zijn of verstrekt worden is GS dan voornemens, om de eerder genoemde reden, zich in te zetten dat de eigenaar deze onderzoeken alsnog gaat uitvoeren en de uitkomsten aan GS ter beschikking stelt of bij eventuele weigering deze onderzoeken zelf laat uitvoeren?

Antwoord:

Beheer en onderhoud van de spoorbruggen door Prorail en de rapportage daarover vallen onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De door Prorail aan ons verstrekte informatie geeft geen aanleiding tot het verrichten van eigen onderzoek.

 

Vraag 6:

Kan GS op dit moment met zekerheid meedelen dat de draagkracht van de spoorbruggen over de Twentekanalen, als onderdeel van de (toekomstige) noordelijke aftakking van de Betuweroute, door middel van de extra zware goederentreinen niet overschreden wordt? Wie handhaaft in geval van overschrijding?

Antwoord:

Prorail heeft ons laten weten dat alle bruggen (ruimschoots) aan de draagkrachteisen voldoen endat geen van de bruggen in Overijssel op dit moment aanleiding geeft tot zorg. Prorail is zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de normen.

 

Vraag 7:

Is GS met ons van mening, daar over het spoor veel gevaarlijke chemische stoffen vervoerd worden, een goede controle en handhaving op de lengte en het gewicht van de treinen met betrekking tot de draagkracht van de spoorbruggen dringend gewenst is?

Antwoord:

Ja.

 

Vraag 8:

Zijn de genoemde spoorbruggen toekomstbestendig met betrekking tot de ontwikkelingen en de verwachte toename van het goederenvervoer per spoor?

Antwoord:

Volgens Prorail is dit het geval.

 

Vraag 9:

Wie is bij eventuele calamiteiten verantwoordelijk voor de gevolgen ten aanzien van veiligheid, volksgezondheid en milieu, indien deze zich voordoen bij overschrijding van de draagkracht van de spoorbruggen?

Antwoord:

Treinen die de draagkracht overschrijden, worden niet op het spoor toegelaten. Prorail is verantwoordelijk voor het toezicht daarop. Bedoelde calamiteiten kunnen zich volgens Prorail dan ook niet voor doen.