6 juni 2024

SGP dient vragen in om Veenweidestrategie, (woningbouw)projecten in de knel

Het rapport Bouwstenen Veenweidestrategie 2.0 heeft een enorme impact op de regio, zegt SGP-fractievoorzitter Jan Jonker. Zo stelt het rapport bijvoorbeeld grootschalige vernatting van het gehele veenweidegebied in het Staphorsterveld voor en jaarrond water op het maaiveld in Scheerwolde. “Dat zijn forse maatregelen, waarvan de gevolgen heel groot zijn”, merkt Jonker op. Hij stelt er vragen over aan het provinciebestuur.

In februari werd het rapport van 35 kantjes, met een stortvloed aan informatie, gepresenteerd. In een brief stelt het college van Gedeputeerde Staten dat het rapport gebruikt wordt als bouwsteen voor de aanpak van de veenweideproblematiek.

“Het veenweidegebied is een cultuurlandschap, waar mensen al eeuwenlang het landschap naar hun hand hebben gezet. Om agrarisch gebruik mogelijk te maken wordt het veen ontwaterd. Daardoor wordt veen aan de lucht blootgesteld en vindt oxidatie plaats, met als gevolg bodemdaling en uitstoot van broeikasgassen (koolstofdioxide, lachgas en methaan) Deze broeikasgassen (waaronder CO2) dragen bij aan klimaatverandering”, stelt het rapport.

Daar wil (en moet) de provincie wat aan doen, mede vanuit het in 2019 gesloten klimaatakkoord. “Als er niets verandert, zet de bodemdaling door, met onomkeerbare gevolgen voor het watersysteem, de landbouw, natuur en infrastructuur”, is in het rapport te lezen.

De maatregelen die voorgesteld worden, zijn echter wel heel verstrekkend. “Allerlei plannen zoals woningbouwprojecten en andere bouwprojecten kunnen hierdoor in de knel komen”, stelt Jonker. Het rapport brengt nu al ondernemers in moeilijkheden, omdat banken niet meer bereid zijn voor de nodige financiering te zorgen.

“Er zijn ondernemers die het genoemde rapport ervaren als ‘een zwaard van Damocles’ dat boven hun hoofd hangt. Ze noemen de onzekerheid die eruit spreekt funest voor een gezonde bedrijfsvoering”, weet Jonker.

Hij wil nu van het provinciebestuur weten hoe zij die onzekerheid wil wegnemen. Ook gemeenten worden getroffen door de genoemde maatregelen, maar in hoeverre is nu nog onduidelijk. Ook daarover wil Jonker meer informatie op tafel hebben.

“Een rapport met zulke verregaande onbesproken consequenties vraagt om een zorgvuldige duiding.”, vindt het Statenlid. “Dit brengt veel onrust met zich mee, nog voordat er ook maar één druppel water het land bereikt. Het is goed om dergelijke maatregelen vooraf te bespreken en goed te doordenken, maar dit is als een bom in verschillende gebieden neergegooid. Daar moet in de toekomst beter over nagedacht worden.”

Het is nu zaak om eerst boven tafel te krijgen welke gebieden in de toekomst met verstrekkende maatregelen te maken krijgen en wat de gevolgen daarvan zijn. Als dat helder is, wil Jonker daarover eerst verder praten in Provinciale Staten.

SGP dient vragen in om Veenweidestrategie, (woningbouw)projecten in de knel