18 februari 2016

SGP: discussie aanleg rondweg Weerselo moet niet opnieuw worden gevoerd

In de statenvergadering van 17 februari jl. heeft Gert Harm ten Bolscher namens de SGP gepleit voor een betrouwbare overheid. Dit naar aanleiding van een uitgevoerde maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) naar de nieuw rondweg te Weerselo.

Wat de SGP betreft is dit geen (nieuw) beginpunt. Nee, de trein is lang geleden gaan rijden en verschillende stations zijn al gepasseerd. Er zijn diverse, soms breed gedragen keuzes gemaakt door zowel de gemeenteraad van Dinkelland als Provinciale Staten. Afspraken zijn gemaakt. Moet dan nu de aanleg van de rondweg weer ter discussie worden gesteld op grond van de gemaakte MKBA?

Belangrijkste aspect voor de SGP is dat in het verleden afspraken zijn gemaakt tussen gemeente en provincie over de realisatie van de rondweg. Dat dient te worden gerespecteerd, wil de provincie een betrouwbare overheid zijn. Dit voluit Bijbelse principe (“heeft hij gezworen tot zijn schade, evenwel verandert hij niet”) vindt de SGP ook hier van toepassing. Zolang er geen vraag komt vanuit de gemeente Dinkelland om de afspraken te herzien, is wat de SGP betreft de discussie over wel / geen rondweg niet aan de orde. Die discussie is namelijk al een keer gevoerd!

Wat de SGP betreft wordt voorkomen dat de politiek regelmatig terugkomt op genomen besluiten. In dat kader citeerde Gert Harm ten Bolscher de Franse schrijver en politicus André Malraux: “In de politiek gaat het vaak als met taal: een fout die door iedereen gemaakt wordt, wordt op de duur een regel”.

Wat de SGP betreft is dat onacceptabel en dient het College van Gedeputeerde Staten het initiatief te nemen om vanuit de keuzes die al jaren geleden zijn gemaakt, de gemeente te stimuleren en te helpen om het draagvlak voor de keuze te vergroten en bovendien te werken aan herstel van de onderlinge verhoudingen. De SGP is blij dat gedeputeerde Boerman dit inmiddels heeft toegezegd tijdens de commissievergadering over dit onderwerp. Ondanks dat de SGP zich grote zorgen maakt over de saamhorigheid en het naoberschap in het mooie Weerselo, biedt de reactie van de gedeputeerde en de brief van het gemeentebestuur (waarin is aangegeven hieraan actief invulling te zullen geven in combinatie met versterking van het lokaal ondernemerschap) perspectief voor de toekomst.