14 mei 2016

SGP motie verduurzaming monumenten wordt uitgevoerd

De motie inzake de verduurzaming van monumenten die op initiatief van de SGP is aangenomen, wordt nu ook in de praktijk geëffectueerd. In de motie van de SGP werd het College van Gedeputeerde Staten (GS) verzocht om extra aandacht te schenken aan de verduurzaming van monumentale woningen en bewoners adequaat te informeren over de technische en juridische (on)mogelijkheden van verduurzaming van monumenten. Ook werd GS verzocht om een energiecomponent in de monumentenregeling in te brengen met als doel de extra kosten vanwege de monumentale status dragelijker te maken, in combinatie met benutting van de duurzaamheidslening voor dat deel van de maatregelen, met een nader te definiëren terugverdientijd.

GS heeft de rijksmonumentenregeling aangepast door de verzochte energiecomponent hieraan toe te voegen. Met het steunpunt voor cultureel erfgoed wordt nu verder verkend op welke wijze eigenaren additioneel kunnen worden ondersteund. Met dit steunpunt ondersteunt de provincie gemeenten bij hun taak op het gebied van monumentenzorg, die ondersteuning richt zich ook op huiseigenaren.

Daarnaast is ambtelijk een verkenning gestart of er een project kan worden opgezet dat zich richt op verduurzaming van monumentale boerderijen in Staphorst. Hierover lopen al contacten met de gemeente.  Enexis heeft aangegeven hierin nadrukkelijk partner van Overijssel te willen zijn.