14 november 2019

SGP Motie Vereenvoudiging van regelgeving aangenomen

 

Onderstaande motie, ingediend tijdens de begrotingsbehandeling, op initiatief van SGP is aangenomen.

Motie Vereenvoudiging van regelgeving

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 13 november 2019

 

De Staten, gehoord de beraadslaging,

overwegende dat

  • in het coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan Overijssel’ in het hoofdstuk ‘Vitaal landelijk gebied’ het belang van de agrarische sector voor Overijssel onderkend en onderstreept wordt,

  • in het coalitieakkoord ook onderkend wordt dat de sector met veel regelgeving te maken heeft,

  • ondernemers uit andere sectoren ook al langer aangeven, dat de regeldruk niet alleen zwaar is, maar dat men ook in de praktijk veel regels als onnodig en/of onwerkbaar ervaart,

  • ook bij maatschappelijke organisaties en instellingen de wens leeft om tot vereenvoudiging van regels te komen bij het aanvragen van subsidies/vergunningen etc.

  • in het coalitieakkoord op blz. 28 het voornemen uitgesproken wordt om, waar mogelijk, te helpen de regelgeving te vereenvoudigen,

 

roepen GS op

 

  1. onderzoek te laten doen welke mogelijkheden er zijn om tot vereenvoudiging van

          regelgeving en vermindering van administratieve lastendruk te komen,

  1. PS voorjaar 2020 schriftelijk over de uitkomsten van dit onderzoek en te nemen

          vervolgstappen te informeren,

 

en gaan over tot de orde van de dag.Dirk van Dijk (SGP)

Karin van der Toorn (CDA)

Renate van der Velde (CU)

Fred Kerkhof (50Plus)

Johan Almekinders (FvD)

Regien Courtz (VVD)