25 november 2016

SGP Overijssel vraagt samen met CU aandacht voor bedrijvigheid

 

De ChristenUnie en de SGP in Overijssel hebben aan het college van Gedeputeerde Staten in Overijssel vragen gesteld over de ruimte voor bedrijvigheid in Overijssel. De aanleiding vormt de brief van burgemeester Hofland, die zich beklaagt over het gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden, terwijl er juist kansen zijn voor ondernemers. Zij willen weten van Gedeputeerde Staten van de brief van burgemeester Hofland vindt.

De ChristenUnie en de SGP hebben zich bij de revisie van de omgevingsverordening eerder sterk gemaakt voor het specifieke ondernemersprofiel van de gemeente Rijssen-Holten. De motie die Jan Westert en Gert Harm ten Bolscher toen indienden hebben zij aangehouden, omdat het college aangaf nog in gesprek te zijn met de gemeenten over werklocaties en het specifieke profiel van gemeenten.

In de voorliggende concept-omgevingsverordening wordt de gemeente Rijssen-Holten aangemerkt als een van de kernen, waar slecht beperkte uitbreiding mogelijk is vanwege de eigen behoefte. Juist omdat Rijssen-Holten net is aangemerkt als meest ondernemersvriendelijke MKB-gemeente van Nederland en Overijssel hebben Westert en Ten Bolscher daar vragen bij. Het motto van de coalitie is “Overijssel werkt”. We willen werkgelegenheid en banen juist in Twente stimuleren. Dan lijkt de opstelling op dit punt op het afstraffen van het eigen beleidsuitgangspunt. De vragenstellers willen daarom weten, wat er uit de gesprekken met het college van Rijssen-Holten is gekomen over het profiel van deze gemeente? Ook willen zij weten, waarom bedrijven zich juist in Rijssen-Holten willen vestigen? Bovendien willen Westert en Ten Bolscher weten welke ruimte er nog is aan bedrijventerreinen in deze gemeente.

De beide fracties wachten de antwoorden af en overwegen of zij de eerder ingediende motie bij de behandeling van de omgevingsvisie alsnog zullen indienen.