29 oktober 2015

SGP pleit voor investering in onderwijs Overijssel

In de commissievergadering Milieu en Energie heeft de SGP bij monde van Jan Jonker gepleit voor een extra investering in het onderwijs in Overijssel. Met name is daarbij aandacht gevraagd voor het binnenklimaat op scholen. 

Uit diverse onderzoeken is namelijk gebleken dat het binnenklimaat in circa 75% van de Nederlandse scholen ondermaats is. Ter vergelijking: het binnenklimaat in penitentiaire inrichtingen is gemiddeld veel beter dan in scholen! Door het slechte binnenklimaat ontstaat een grotere kans op het overbrengen van ziektekiemen (bij leerlingen en leerkrachten) en optreden van hoofdpijn en luchtweggerelateerde klachten. Anderzijds is uit diverse onderzoeken ook bekend dat de leerprestaties positief beïnvloed worden als een lokaal goed geventileerd wordt.

Sinds begin dit jaar is het onderhoud van scholen overgedragen van gemeenten naar schoolbesturen (de zogenaamde doordecentralisatie). Veel scholen kampen echter met achterstallig onderhoud omdat gemeenten de budgetten voor onderhoud soms gebruikt hebben voor andere voorzieningen in de gemeente, waardoor er geen ruimte is om het binnenklimaat in de scholen aan te pakken. Plaatsen van een goed ventilatiesysteem dat én energiezuinig is (met warmterugwinning) én het hele jaar door zonder tocht- of geluidsklachten ingezet kan worden vergt investeringskosten, maar geeft ook hogere exploitatielasten (afschrijving, periodieke vervanging van filters en extra elektragebruik voor de ventilatoren). Vanwege de beperkte instandhoudingsbudgetten investeren scholen niet in verbetering van het binnenklimaat omdat dit extra exploitatiekosten oplevert. 

Vanwege het belang van een goed binnenklimaat voor leerkrachten en leerlingen stelt de SGP-fractie voor om in 2016 budget vrij te maken om basisscholen in Overijssel te helpen om het binnenklimaat te verbeteren. De SGP stelt voor subsidie beschikbaar te stellen voor verbetering van het binnenklimaat in combinatie met de verplichting om de school te verduurzamen (isolatie gevel, isolerend glas, isolatie vloer/dak, LED-verlichting of pv-panelen). De verduurzaming verdient zichzelf terug en kan dan gefinancierd worden uit een duurzaamheidslening. Dit levert ook een verlaging op van de exploitatielasten, deze besparing kan dan weer gebruikt worden om de extra exploitatielasten van het ventilatiesysteem te compenseren. Op deze manier kan de school budgetneutraal een beter binnenklimaat realiseren en duurzame energie opwekken (c.q. het energiegebruik verminderen). 

Dit voorstel is  een investering in de kwaliteit van het onderwijs in Overijssel (leerprestaties verbeteren en minder zieke leerkrachten), brengt duurzaamheid dicht bij leerlingen, genereert werkgelegenheid en draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen. Belangen die de SGP na aan het hard liggen. Bij de behandeling van de begroting in Provinciale Staten zal de SGP daarom een motie indienen ter realisering van dit voorstel.