8 juni 2016

SGP pleit voor optimale ondersteuning jonge ondernemers

In de Statenvergadering van 8 juni 2016 is een amendement van de SGP fractie, dat samen met de VVD werd ingediend, met ruime meerderheid aangenomen. In het amendement wordt Gedeputeerde Staten aangespoord om de financiële middelen voor jonge ondernemers optimaal in te zetten.

In de Statenvergadering lag een voorstel voor waarin het MKB en ondernemerschap wordt gestimuleerd door de Provincie Overijssel. De SGP is daar blij mee omdat dit een erkenning is van het belang dat het MKB de banenmotor en initiator van innovaties in Overijssel is. De specifieke aandacht voor familiebedrijven waardeert de SGP fractie ook zeer. Het zijn bijzonder waardevolle bedrijven voor Overijssel die zich niet richten op korte termijn succes, maar oog hebben voor het welbevinden van medewerkers, de relatie met de omgeving, het voorkomen van negatieve beïnvloeding van de omgeving en het doorgeven van het bedrijf aan een volgende generatie. Dat is een vorm van rentmeesterschap waar de SGP grote waarde aan hecht.

Aangezien in de praktijk vaak blijkt dat ondersteuning en subsidies vooral ten goede komen aan organisaties die initiatieven opzetten om te profiteren van de regeling en in mindere mate aan de jonge ondernemers. Daarom heeft de SGP, samen met de VVD, een amendement ingediend om er voor te zorgen dat de jonge ondernemers met name ondersteuning krijgen ten aanzien van hun ondernemersvaardigheden en het openen van deuren bij potentiële opdrachtgevers. Om er voor te zorgen dat een kritische reflectie plaatsvindt op de kwaliteit van de aangeboden ondersteuning is in het amendement tevens opgenomen dat de ondernemer een eigen financiële inbreng moet hebben. Bij startende ondernemers kan dit ook door werkzaamheden uit te voeren voor een maatschappelijke organisatie. Op die manier heeft de provincie een grote waarborg dat de ondernemers die gebruik maken van de regeling gemotiveerd zijn en dat de kwaliteit van de aangeboden ondersteuning aansluit bij de behoeften van de jonge ondernemers.