18 februari 2016

SGP pleit voor verbetering fietsveiligheid N340/N377

In de statenvergadering van 17 februari jl. stond de opwaardering N340 / N48 en N377 op de agenda. Wat de SGP betreft zijn er in het verleden keuzes gemaakt en verwachtingen gewekt. Het vertrouwen van de inwoners en ondernemers in de politiek is door de genomen besluiten c.q. suggesties fors geschaad. 

Dit vraagt om voorzichtigheid en keuzes die de pijn, onzekerheid en verwarring niet verergeren of vergroten. Iedereen in Overijssel moet erop kunnen vertrouwen dat de politiek consistent is.

Vanuit die afweging is de SGP er voor om minimaal het volledige verbeterpakket te realiseren en daarvoor 31 miljoen euro extra in te zetten, conform het voorstel dat het College van Gedeputeerde Staten. Daarmee zijn we er wat de SGP betreft nog niet; verschillende zaken blijven extra aandacht vragen, zoals knooppunt Varsen en een veilige onder doorgang voor fietsers onder de N48.

Gezien het traject dat afgelegd is in combinatie met de geplande ingrepen vindt de SGP dat met name de inwoners van het gebied recht hebben op een aanpak waarin maximaal tegemoet wordt gekomen aan de veiligheid en leefbaarheid in het gebied. Als het aan de SGP lag zou de realisatie van alle maatregelen uit het optimalisatiepakket onderdeel uit mogen maken van de opdracht die straks aanbesteed gaat worden, omdat juist daarin veel zaken zitten die met veiligheid en leefbaarheid te maken hebben. Hiervoor is helaas geen meerderheid te vinden in de Provinciale Staten.

Wel diende de SGP een motie in om de fietsveiligheid langs de N340/N48 en N377 te verbeteren, welke motie ook is aanvaard. Kwetsbare verkeersdeelnemers als fietsers en dan in het bijzonder leerlingen van basisscholen en het voorgezet onderwijs komen straks op de parallelwegen en de oversteken in onwenselijke situaties. Daarom roept de SGP het College van Gedeputeerde Staten in de motie om onderzoek te naar verdere verbetering van de fietsveiligheid, een plan van aanpak voor realisatie op te stellen en hiervoor middelen te zoeken binnen bijvoorbeeld de budgetten voor verkeersveiligheid c.q. fietsbeleid.  De maatregelen dienen verder te gaan dan alleen de maatregelen uit het verbeter- en optimalisatiepakket omdat veiligheid van cruciaal belang is.