4 november 2019

SGP Statenfractie stemt tegen initiatiefvoorstel Rozestembusakkoord

 

Dirk van Dijk legde in zijn bijdrage eerst de vinger bij de merkwaardige procedure die bij dit voorstel gevolgd is.


Hij zei verder dat de SGP zich baseert op de Bijbel als het gaat over de verhouding man-vrouw en dus vast houdt aan de Bijbelse scheppingsorde en in lijn daarmee aan de klassiek christelijke opvatting dat het huwelijk een unieke verbintenis is tussen één man en één vrouw.


De regenboog is een teken van Gods verbond met de aarde (mens en dier) en deze kan niet door één minderheidsgroep geclaimd worden. De overheid is er voor alle Nederlandse burgers. Hij sloot zich aan bij een column van oud- CDAstatenlid Dorrepaal uit Friesland, dat wij onze nationale driekleur hebben en onze Grondwet, die voldoende handvatten biedt om discriminatie tegen te gaan.


Als er incidenten zijn is de gemeente de eerst aangewezen bestuurslaag om op te treden. Zij staat het dichtst bij de burger. Voorlichting is een taak van scholen, instellingen en verenigingen. De provincie hoeft dit niet te organiseren.


Tenslotte gaf Van Dijk aan dat de SGP erg verontrust is over de ideologie die zich in de hedendaagse genderdiscussie manifesteert. Er is een bepaalde visie die de hele samenleving opgedrongen lijkt te worden. Alles wordt in het werk gesteld om het onderscheid tussen man/vrouw en jongen/meisje weg te nemen. Hij noemde als voorbeelden het beleid van de Hema, de Nederlandse Spoorwegen en de opvattingen van minister Van Engelshoven met betrekking tot jongens- en meisjesspeelgoed.


Het voorstel werd helaas aangenomen. Behalve de SGP stemden ook  CU, FvD en de PVV tegen.