27 augustus 2015

SGP stelt verlenging duurzaamheidslening voor

Tijdens de commissievergadering (Milieu en Energie) van woensdag 26 augustus jl. heeft de SGP-fractie vragen gesteld aan GS over het feit dat sinds vorige week het beschikbare budget voor de duurzaamheidslening voor inwoners van Overijssel uitgeput is. De SGP vraagt zo snel mogelijk weer budget beschikbaar te stellen voor een vervolg van de duurzaamheidslening.

De provincie Overijssel stimuleert  verduurzaming van bestaande woningen door premies beschikbaar te stellen aan woningeigenaren bij toepassing van energiebesparende maatregelen. Daarnaast kunnen woningeigenaren tegen aantrekkelijke voorwaarden geld lenen voor de financiering van het benodigde bedrag om de woning energiezuiniger te maken, middels de zogenaamde duurzaamheidslening. Bij veel maatregelen is de besparing op de energiekosten groter dan de aflossing en rente voor de duurzaamheidslening. Bewoners houden daardoor jaarlijks meer geld over.

Er zijn zoveel aanvragen binnengekomen en toegekend dat het beschikbare budget uitgeput is. Dit laat zien dat er veel belangstelling is vanuit Overijsselse woningeigenaren voor de duurzaamheidslening. Deze regeling kent alleen maar voordelen:
- goed voor het milieu vanwege de vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen en daarmee de uitstoot van kooldioxide,
- goed voor woningeigenaar en zijn mede gezinsleden, vanwege de lagere energiekosten en de netto lagere woonlasten,
- goed voor economie en werkgelegenheid omdat woningen aangepakt worden en daarmee de bouwsector gestimuleerd wordt,
- behoud van de waarde van de woning,
- het is een lening (revolverend fonds), waardoor het geleende bedrag altijd terug komt naar de provincie en op termijn weer opnieuw ingezet kan worden.
 
Omdat nog veel woningeigenaren gebruik willen maken van de duurzaamheidslening vraagt de SGP-fractie aan het college van Gedeputeerde Staten of op korte termijn weer nieuw budget beschikbaar gesteld kan worden voor de duurzaamheidslening, zodat snel duidelijkheid ontstaat voor woningeigenaren. Hierdoor onstaat ook duidelijkheid voor bedrijven die de energiebesparende maatregelen uitvoeren (met het oog op de werkgelegenheid).

Naar aanleiding van deze vragen en vragen van andere fracties heeft gedeputeerde Lievers toegezegd om op korte termijn een oplossing te zoeken voor continuering van de duurzaamheidslening in 2015. Daarnaast wil hij een bezien op welke wijze de duurzaamheidslening na 2015 doorgezet kan worden, rekening houden met bepaalde aspecten in de huidige regeling die minder wenselijk zijn, zoals het feit dat 75 plussers geen gebruik kunnen maken van deze lening en dat bepaalde groepen gebruik kunnen maken van de lening omdat ze niet voldoen aan de regels van de financiële toets, ondanks dat de netto-woonlasten dalen (zoals reeds door de SGP aan de orde was gesteld tijdens de PS-vergadering van 1 juli j.l.).