26 maart 2021

SGP stelt vragen n.a.v. onrust in agrarische sector

SGP stelt vragen n.a.v. onrust in agrarische sector

Vragen die door Dirk van Dijk zijn gesteld in de Commissie Landbouw en Natuur van woensdag 24 maart.

a. De voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland heeft 11 maart jl.  het besluit van de provincie Friesland om vergunning te verlenen voor uitbreiding van een melkveehouderij in het Friese Ee vernietigd.

b. Vorige week verschenen berichten in de media dat topambtenaren het kabinet adviseren om de veestapel drastisch te verkleinen om de ammoniakuitstoot te beperken.Het bovenstaande zorgt voor grote onrust en onzekerheid in de agrarische sector. De SGP fractie deelt deze zorgen volledig. Wij hebben in ons coaltitieakkoord Samen bouwen aan Overijssel in het hoofdstuk Vitaal Platteland opgenomen dat we trots zijn op de boer en ook dat er in de toekomst ruimte moet zijn voor de boer in Overijssel om te blijven boeren.

Wij hebben daarom  de volgende vragen:

1.Hoe duidt GS, mede in het licht van ons coalitieakkoord, de onder a en b genoemde zaken?

2.Het oplossen van de PASmelders vraagt om snelheid. Voor de opkoopregeling hebben zich 23 bedrijven gemeld. De ruimte die door het uitvoeren van deze regeling beschikbaar komt kan gebruikt worden om de PAS melders op te lossen, maar de beschikbare financiën zijn bij lange na niet toereikend.  Is GS bereid bij het ministerie meer geld te vragen?

3.Is het mogelijk dat de provincie voorfinanciert om meer bedrijven die zich gemeld hebben voor de uitkoopregeling uit te kopen, de PAS melders op te lossen en af te spreken dat het ministerie later terugbetaalt?


Gedeputeerde Ten Bolscher beantwoordde de vragen heel positief. Hij deed namelijk de toezegging om het onder 2 en 3 gevraagde onderzoek uit te laten voeren.