25 februari 2019

SGP stelt vragen over dreigende afsluiting De Kolksluis in Zwartsluis

 

SGP wil dat provincie Overijssel zich inzet voor behoud Grote Kolksluis in Zwartsluis

De Statenfractie van SGP Overijssel gaat in de PS-vergadering van woensdag 27 februari 2019 vragen stellen over het stopzetten van onderhoud door Rijkswaterstaat en de daarmee gepaard gaande dreigende afsluiting van de Grote Kolksluis in Zwartsluis. Fractievoorzitter Dirk van Dijk zegt hierover:

De Grote Kolksluis is vanuit cultuurhistorisch oogpunt van bovenlokale betekenis. Bovendien zal het afsluiten van de sluis negatieve gevolgen hebben voor door de provincie Overijssel gesubsidieerde evenementen zoals de Sleepbootdagen en Zwartsluis onder Zeil. Afsluiting betekent ook verslechtering van de veiligheid voor een belangrijk deel van het toeristisch-recreatief vaarverkeer. Tenslotte is afsluiting erg nadelig voor de lokale middenstand/horeca en musea”.

De SGP doet een dringende oproep aan GS om de inwoners van Zwartsluis en de gemeente Zwartewaterland te steunen in het openhouden en onderhouden van de Grote Kolksluis.

SGP Overijssel heeft de volgende vragen:

 1. Is GS op de hoogte van mogelijke plannen van Rijkswaterstaat om de Grote Kolksluis in Zwartsluis af te sluiten?
 2. Is GS met de SGPstatenfractie van mening dat een afsluiting zeer ongewenst is uit oogpunt van:
  1. de bovenlokale cultuurhistorische waarde van de Grote Kolksluis       
  2. de negatieve invloed van een afsluiting op de mede door de provincie gesubsidieerde nautische evenementen Zwartsluis onder Zeil en de Sleepbootdagen?
  3. de negatieve invloed van een afsluiting op de veiligheid van een belangrijk deel van het toeristisch recreatieve vaarverkeer rond Zwartsluis?
  4. de negatieve gevolgen voor de middenstand/horeca/toeristische sector en musea in Zwartsluis?
 3. Is de provincie Overijssel bereid om samen met de burgers van Zwartsluis en de gemeente Zwartewaterland een maximale inspanning te leveren om de dreigende afsluiting door Rijkswaterstaat te voorkomen? Zo ja, waar denkt u dan aan?