14 december 2019

SGP stemt tegen Startnotitie Cultuurbeleid 2021-2024

 

Startnotitie Cultuurbeleid 2021-2024 vastgesteld


Woensdag 11 december werd deze Startnotitie in PS behandeld. Hierbij worden de lijnen van het te voeren kunst en cultuurbeleid voor de komende jaren uitgezet. Samen met de sector, gemeenten en inwoners wordt dit de komende tijd uitgewerkt.


De SGP liet bij monde van Dirk van Dijk weten, dat er in het cultuurbeleid verschillende elementen zijn die de steun van de SGP hebben. Hij noemde zaken als erfgoed, waaronder monumentenzorg, cultuureducatie, streektaal, streekcultuur en de bibliotheken. Toegankelijkheid voor iedereen is daarbij ook een belangrijk aspect. Kunst en cultuur kunnen dan ook een verrijking van de samenleving zijn. De SGP is van mening dat kunst vooral dienstbaar moet zijn. De SGP zou willen dat de grondtoon in de kunst en cultuurwereld meer in overeenstemming zou zijn met de grondtoon in het werk van de grootste componist aller tijden Johann Sebastian Bach die onder al zijn werken Soli Deo Gloria schreef: God alleen de eer. Met name in de toneel-, dans- en theaterwereld mist de SGP dat. Van Dijk noemde als voorbeeld de nieuwste theaterproductie van theatergezelschap Oostpool: ‘God is een Moeder.’ Wij belijden iedere zondag ‘Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.’ En de eerste regel van het allervolmaakste gebed luidt: ‘Onze Vader, Die in de hemelen is, Uw Naam worde geheiligd.’ Daar is de naam van dit theaterstuk lijnrecht mee in tegenspraak. Er wordt in dit voorstel gevraagd om, vanwege het binnenhalen van Rijkssubsidie, ook de komende jaren, al of niet samen met Gelderland, weer cofinanciering beschikbaar te stellen voor deze kunst- en cultuurinstellingen, waar de SGP ook in het verleden altijd tegen stemde. Dit is voor de SGP aanleiding om, hoewel er ook verschillende positieve elementen in de Starnotitie staan, toch tegen het voorstel te zullen stemmen.


Uitslag: de Startnotitie Cultuurbeleid 2021-2024 is met 41 voor en 5 tegen aangenomen. Behalve de SGP stemde ook de PVV tegen de Startnotitie.