10 februari 2021

SP en SGP op de bres voor huisvesting arbeidsmigranten

De provincie Overijssel moet werk maken van voldoende huisvesting voor arbeidsmigranten. Dat vinden Simon Zandvliet van de SP en Jan Jonker van de SGP.

“Dit kan de spanning op de al veel te krappe woningmarkt verlichten”, zegt Zandvliet. “En onze ondernemers helpen en ontzorgen, want feit is dat arbeidsmigranten nodig zijn om vacatures ingevuld te krijgen”, vult Jonker aan. De Statenleden denken dat voldoende kwalitatieve huisvesting voor deze groep een positieve bijdrage levert aan de economie en de leefbaarheid in Overijssel.

Zowel Jonker als Zandvliet signaleren regelmatig problemen en knelpunten als het gaat om de huisvesting van arbeidsmigranten. “Het is niet altijd terecht dat deze groep in een negatief daglicht staat, omdat er verschillende oorzaken zijn die leiden tot deze problemen”, zegt Zandvliet.

Dat komt bijvoorbeeld doordat er niet (voldoende) kwalitatieve huisvesting is. “Terwijl deze groep mensen een significante bijdrage levert aan onze economie.”

Ondernemers kunnen om welke reden dan ook zonder de arbeidsmigranten de vacatures vaak (helaas) niet invullen. “Of wij nu de arbeidsmigrant een positieve of negatieve ontwikkeling vinden is een aparte discussie die gevoerd kan worden, maar de feiten spreken voor zich”, merkt Jonker op. “Er zijn veel onderzoeken voor handen die nut en noodzaak van de arbeidsmigrant aantonen.”

De SP en SGP zien een rol van betekenis voor de provincie in de aanpak van de problemen rondom huisvesting. De Statenleden vragen daarom of Gedeputeerde Staten bereid is om een inventarisatie te maken welke rollen en initiatieven andere provinciale overheden nemen in ons land, al dan niet samen met andere organisaties.

“De arbeidsmigrant moeten we zien als onze naaste. Een medemens die wij niet mogen uitbuiten (als een vorm van nieuwe slavernij), maar respect, erkenning en goede werk- en leefomstandigheden moeten geven”, stelt Jonker. “Dat komt de leefbaarheid voor alle Overijsselaars (zowel inwoners als ondernemers) alleen maar ten goede.”

Vanuit meerdere organisaties klinkt inmiddels de roep richting de provincie Overijssel om een actieve rol op zich te nemen. De fracties van de SP en de SGP van Overijssel delen de zorgen over de zorgen en knelpunten rondom de arbeidsmigranten. “We richten ons met name op de (kwalitatieve) huisvesting die niet voldoende voor handen is”, legt Zandvliet uit.

De provincie heeft in 2019 een onderzoek laten uitvoeren naar de huisvesting van arbeidsmigranten in Overijssel. “Veel gemeenten worstelen met deze problematiek”, merkt Jonker. “De krappe woningmarkt vraagt om een pro-actieve houding van de provincie om mee te denken en oplossingen te vinden.” De provincie kan een rol vervullen die gemeenten kan faciliteren, maar ook om te komen tot regionale oplossingen.