14 mei 2020

Stikstof-geld moet goed besteed worden

 

De nadruk ligt wat de SGP betreft op het voortbestaan van boerenbedrijven, als het gaat om het stikstofdossier. “Ruimte voor de boer om te blijven boeren”, zoals afgesproken in het coalitieakkoord. Het liefst ziet de Overijsselse  SGP-fractie dat vrijvallende stikstofruimte zoveel mogelijk behouden blijft voor de sector. Het leegkopen van het platteland door de industrie moet in ieder geval voorkomen worden en er moet voldoende betaalbare ruimte overblijven zodat in de toekomst een opvolger het agrarische bedrijf ook op een verantwoorde manier kan overnemen.


In de kamerbrief van minister Schouten over de aanpak van de stikstofproblematiek missen we heel nadrukkelijk een structurele oplossing voor de zogenaamde PAS-melders, bedrijven die geen vergunning hebben aangevraagd omdat ze onder de drempelwaarde vielen. Onder de PAS waren dit de regels en bedrijven hebben volledig in lijn daarmee gehandeld. Door de uitspraak van de Raad van State van mei vorig jaar is daar ook een streep doorgezet.


Deze ondernemers moeten nu een vergunning aanvragen, terwijl ze in het verleden volledig ter goeder trouw hebben gehandeld. De minister heeft al verschillende keren beloofd dat hiervoor een oplossing zou komen. In de brief biedt ze geen eenduidige oplossing en legt ze het probleem voor de echt lastige situaties neer bij de provincies. En dat terwijl er organisaties zijn die provincies willen dwingen om te gaan handhaven tegen de betreffende ondernemers. Dat geeft grote spanning bij de agrarische gezinnen en moet snel opgelost worden.


Natuur maakt een belangrijk deel uit van Overijssel. Het landschap in Overijssel is divers en uniek. De veenweiden in Noord-West Overijssel, de riviergebieden zoals de Vecht en de IJssel, de heuvelachtige gebieden in Salland en het typische coulisselandschap van Twente. Dat maakt Overijssel bijzonder en daar moeten we ook zuinig op zijn. Door allerlei oorzaken staat de natuur onder druk en vermindert de biodiversiteit. Vanuit Bijbels rentmeesterschap moeten we daar ook onze verantwoordelijkheid in nemen.
Natuur is belangrijk. Dat zien we juist nu ook in een tijd waarin allerlei beperkingen opgelegd worden vanwege het Coronavirus. We zien echter ook dat bepaalde natuurdoelstellingen onhaalbaar zijn vanwege de hoge stikstofdepositie uit Duitsland en de droogte als gevolg van klimaatverandering. Dat vraagt wat ons betreft ook wel om een heroverweging van de doelstellingen voor bepaalde Natura2000-gebieden in Overijssel. Deze natuurgebieden willen we niet graag laten verdwijnen. Maar de kosten en de consequenties voor het omliggende gebied moeten wel in overstemming zijn met de haalbaarheid van de doelen in het natuurgebied.


We staan voor afspraken die in het verleden gemaakt zijn, maar willen die ook bij kunnen stellen als de afspraken niet op een redelijke manier haalbaar zijn. Kijk dan of deze in andere gebieden beter gerealiseerd kunnen worden en zorg voor een goed beheer van de natuurgebieden in de natuurgebieden waar nieuwe doelen gaan gelden. Agrarische ondernemers kunnen daar wat ons betreft weer een prima rol in spelen.