11 december 2014

Technology Base Twente

ZWOLLE – Woensdag 10 december werd door de Provinciale Staten van Overijssel met een overgrote meerderheid ingestemd met het rapport van de Commissie Wientjes. Dirk van Dijk voerde namens de SGP het woord.

Concordia res parvae crescunt oftewel in rond Nederlands: Eendracht maakt macht. Bij het sluiten van de Unie van Utrecht in 1579 was dit het devies toen zeven gewesten in ons land besloten  eendrachtig op te trekken tegen een gemeenschappelijke vijand, het toenmaals machtige Spanje.

De uitdrukking werd door de Romeinse geschiedschrijver Sallustius , die in de laatste eeuw voor Christus leefde, ook al gebruikt. Nadat de gemeenschappelijke vijand Carthago wegviel kwam er interne verdeeldheid. Hij verklaart er zelfs het ontstaan van de burgeroorlogen door.

De uitdrukking heeft anno 2014 niets aan waarheidsgehalte ingeboet en is ook van toepassing op Twente en de problemen van dat gebied.  In het rapport van de Com. van Wijzen onder voorzitterschap van dhr. Wientjes wordt de gemeenschappelijke vijand van Twente duidelijk benoemd nl.  de hoge werkloosheid in het gebied.

Wij willen nogmaals onze waardering uitspreken voor het instellen van de commissie, de samenstelling, de werkwijze en het rapport Technology Base Twente. De SGP-fractie stemt in met het rapport en de daarin opgenomen adviezen.

Nog enkele opmerkingen op hoofdlijnen:

Als het gaat over bereikbaarheid van Twente over weg, spoor , water en lucht onderschrijft onze fractie hetgeen hierover in het rapport staat. Wij onderstrepen nog eens extra dat het niet alleen gaat om goede verbindingen met de Randstad, maar dat goede verbindingen met Duitsland net zo  belangrijk, ja o.i. zelfs belangrijker zijn voor Twente.

Dan nog onze visie m.b.t. samen-werken en samen-leven. Aan beide wordt terecht in het rapport een grote plaats toegekend.

Samen werken

Gelet op de hoge werkloosheid in Twente heeft het scheppen van werkgelegenheid de hoogste prioriteit: Dit kan door : a. vestiging van zeer specifieke bedrijven op Technology Base Twente, b. terughalen van maakindustrie naar Twente, c. wegnemen van belemmeringen zodat werknemers makkelijker in Duitsland aan de slag kunnen, c. een goede aansluiting (beroeps)onderwijs-arbeidsmarkt. Zowel op universitair/hbo-niveau als het MBO.  Is er in Twente ook sprake van een mis match?

Naast samen werken ook samenwerken. Met het rapport onderstrepen wij het belang en de oproep aan alle betrokkenen om er samen de schouders onder te zetten.  Samenwerking tussen overheden, met bedrijven en organisaties etc. etc. Laat ieder z’n verantwoordelijkheid nemen en naar vermogen bijdragen.

Samen Leven.

Het gaat niet alleen om werkgelegenheid en economische ontwikkeling in dit gebied. Er zijn ook andere aspecten belangrijk. We denken aan wonen en de natuur. Ook deze moeten hun plaats houden in de ontwikkeling van het gebied.

Toen er nog sprake was van een commerciële burgerluchthaven, hoewel wat de SGP betreft ook daar werkgelegenheid en banen leidend waren, was er onmiskenbaar verdeeldheid in de Twentse samenleving. Gelet op de overwegend positieve ontvangst van het rapport van de com. van Wijzen mag gelukkig vastgesteld worden dat deze ontwikkeling bevorderlijk is voor de saamhorigheid in het gebied. Dat is een belangrijk winstpunt. Recent onderzoek van CBS gaf aan dat Overijssel hoog scoort als het gaat om vrijwilligerswerk, verenigingsleven en onderlinge sterke familieverbanden. Laat dit mede door het draagvlak voor dit plan zo blijven  of nog versterkt worden.

Er zijn ook risico’s. Bijvoorbeeld de grote voorraden gewone bedrijventerreinen in Twente. Verder is je rol als overheid beperkt. Het bedrijfsleven moet het vooral doen.

De SGP beseft dat wij het zeker niet af kunnen dwingen.  Toch: niets doen is geen optie, stilstand is achteruitgang, het is 1 voor 12.  Daarom de hand aan de ploeg, niet achteromkijken, laat het topteam op korte termijn geformeerd worden en aan de slag gaan. De SGP hoopt dat onder Gods zegen de plannen tot uitvoering mogen komen. De SGP is voor maximale facilitering van de kant van de provincie. Twente en haar inwoners zijn het waard dat we ons samen maximaal inspannen. We hopen dat blijken zal: Concordia res parvae crescunt; Eendracht maakt macht!