12 september 2014

Transitie Nationale Parken in Overijssel

ZWOLLE - Op woensdag 10 september 2014 werd in de vergadering van Provinciale Staten van Overijssel onderstaand onderwerp m.b.t. de transitie van de Nationale Parken in Overijssel  behandeld. De beide nationale Parken in Overijssel zijn de Sallandse Heuvelrug en Wieden-Weerribben. Tijdens de behandeling van dit onderwerp werd het woord gevoerd door Statenlid Jan Slagman.

Samenvatting van het voorgestelde besluit:

Nadat het Rijk de Nationale Parken tot een vervallen rijkstaak heeft verklaard heeft de provincie de financiële bijdrage aan de betrokken organisaties gedeeltelijk (juridisch verplichte uitgaven) voortgezet tot en met 2014. In deze periode is tevens verkend wat het belang van de Nationale Parken voor de provincie is en wat de rol en verantwoordelijkheid van het provinciaal bestuur dient te zijn.

Op basis van het advies van het Transitieteam Nationale Parken wordtgeconcludeerd dat Nationale Parken waardevol kunnen zijn om de bijzondere kwaliteiten van de gebieden te beleven en benutten, maar dat ze niet nodig zijn voor de ontwikkeling en instandhouding van de natuur. Die is duurzaam geborgd in het provinciale natuurbeleid, met uw besluit van april 2014 over de uitvoeringreserve EHS (PS/2014/62).

Om een Nationaal Park waardevol te maken is lokale inzet en betrokkenheid nodig. Daarvoor zijn gemeenten en natuurbeherende organisaties eerst verantwoordelijken. Een daartoe ontwikkeld tredenmodel verschaft bij een opklimmend ambitieniveau helderheid over de rol van de verschillende partijen. U wordt voorgesteld het model als leidraad te aanvaarden voor de provinciale inzet bij nationale parken.

Onderstaand de SGP-bijdrage, uitgesproken door Statenlid Jan Slagman:

Voorzitter,

Het voorliggend voorstel betreft de nadere uitwerking hoe de verhoudingen m.b.t. de Provincie enerzijds,  en de betrokken gemeenten en Nationale Parken met hun Terrein Beherende Organisaties anderzijds, per 1-1-2015 zullen zijn.

Nadat het Rijk in 2011 de Nationale Parken tot een vervallen rijkstaak heeft verklaard, heeft de provincie Overijssel in een overgangsfase als het ware de beide NP’s in haar gebied financieel geadopteerd.  Vandaag nemen we het besluit om de NP’s over te doen aan de gemeenten en de Terrein Beherende Organisaties of de meerderheid van Provinciale Staten moet anders denken dan de SGP-fractie.

De opstelling van de gemeenten die betrokken zijn bij deze transitie wordt door de SGP-fractie gewaardeerd. Vooral de opstelling van de gemeente Steenwijkerland, wordt, na haar aanvankelijke aarzeling, als bijzonder positief ervaren.

N.a.v. het voorstel kunnen we opmerken dat de verantwoordelijkheden straks komen te liggen bij de desbetreffende gemeenten en T.B.O.’s. Dit betekent onder meer dat de T.B.O.’s straks, eventueel i.s.m. de gemeenten, zelf meer inkomsten moeten gaan genereren.  Vooral bedrijven en ondernemers die gevestigd zijn in de N.P.’s krijgen straks de kans  blijk te geven van betrokkenheid en liefde voor de NP’s.

In besluit 3 wordt gesteld dat de Provincie over de inhoudelijke en financiële participatie opnieuw een besluit nemen zodra de N.P.’s voldoen aan de criteria conform trede 3.  De SGP-fractie vindt dit een goede zaak. Wij zien dit als een aansporing voor gemeenten en T.B.O.’s  zich gezamenlijk in te spannen om de gewenste doelstelling, trede 3,  z.s.m. te gaan halen.

Tijdens de commissievergadering sprak gedeputeerde May dat we de NP’s moeten koesteren. Wij zijn dit van harte met haar eens, vrz.  Koesteren betekent, naar mening van de SGP-fractie, ook warmte en betrokkenheid uitstralen.  Dat doe je niet met een koude hand. Dit kan de provincie onzes inziens ook laten blijken gedurende  de weg die de T.B.O.’s en de gemeenten te gaan hebben in dit proces. Mochten er zich in de toekomst onverhoopt onvoorziene omstandigheden voordoen waardoor problemen ontstaan, is dan de provincie bereid de helpende hand bieden? Hetzij door middel van kennis en eventueel al naar gelang en bevind van zaken door  financiën.

Voorzitter, de CU-fractie dient een amendement in m.b.t. het verstrekken van   €. 80.000,-- voor educatieprogramma’s door het I.V.N. Vanuit het standpunt dat de SGP-fractie de NP’s koestert dienen wij dit amendement mede in en steunen het daarom van harte.

Antwoord gedeputeerde Rietkerk op de vraag m.b.t. het bieden van de helpende hand: De Provincie Overijssel stelt middels dit voorstel jaarlijks een bedrag van €. 200.000,-- beschikbaar voor de Wieden-Weerribben en een bedrag van €. 120.000,-- voor de Sallandse Heuvelrug.