24 mei 2014

Uitvoeringsreserve EHS

ZWOLLE - Tijdens de afgelopen PS vergadering op 23 april is gesproken over de uitvoeringsreserve EHS. Jan Slagman was woordvoerder namens de fractie.

In de commissievergadering heeft de SGP-fractie aangegeven ingenomen te zijn met het voorstel ‘Uitvoeringsreserve EHS’.

Het heeft lang geduurd, voorzitter, maar nu ligt er een voorstel voor ons dat definitief de dekking voor de volledige ontwikkelopgave van de Ecologische Hoofd Structuur, Natura-2000 en de Programmatische Aanpak Stikstof, inclusief het beheer garandeert. Dan spreken we, voorzitter, over de drie beheerperiodes van zes jaren, in totaal dus achttien jaren, en dat is tot 2032.

Een belangrijk uitgangspunt van het Akkoord ‘Samen werkt beter’ is, dat de benodigde financiële middelen beschikbar zijn. De opgaven en de financiële middelen moeten met elkaar in balans zijn en blijven. Dat, voorzitter, is middels dit voorstel gegarandeerd. Maar dan praten we wel over een totaalbedrag van om en nabij driekwart miljard. Een bedrag van fabuleuze hoogte en niet te bevatten voor wat haar omvang betreft.

Wat ik vergeten heb, mevrouw de voorzitter, is de volgende vraag met betrekking tot de Engbertsdijkvenen en het Wierdense Veld: Is bij deze driekwart miljard ook de volledige schadeloosstelling van de desbetreffende bedrijven en/of instellingen, zoals we daar in het verleden wel eens over gesproken hebben en door gedeputeerde is toegezegd, bij  inbegrepen? Hierbij denk ik o.a. ook aan  het landgoed Huize Almelo en andere particuliere eigendommen. Kan gedeputeerde daar alsnog antwoord op geven?

Antwoord gedeputeerde Maij:  Alle afspraken met betrekking tot schadeloosstelling zijn vastgesteld op basis van de onteigeningstaktiek.