21 mei 2015

Vanuit een open, positief-kritische houding een bijdrage leveren aan welzijn en welvaart in Overijssel

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 20 mei 2015 stonden de presentatie van het coalitieakkoord, beëdiging  van de nieuwe gedeputeerden, nieuwe statenleden en burgerleden centraal. Nadat het coalitieakkoord officieel aangeboden was aan Provinciale Staten, konden alle fracties in vijf minuten hun visie geven op het akkoord. Namens de SGP voerde fractievoorzitter Dirk van Dijk het woord.

Van Dijk sprak namens de SGP allereerst de verbazing uit dat de SGP geen onderdeel vormt van de coalitie. De SGP heeft de afgelopen vier jaar als coalitiepartner een constructieve bijdrage geleverd aan het bestuur van onze provincie. In deze coalitie werkten ChristenUnie en SGP samen en leverden gezamenlijk een gedeputeerde in de persoon van Bert Boerman (CU). De SGP heeft in die periode ervaren dat Bert Boerman ook haar gedeputeerde was en het SGP-geluid vertolkte in het college. Helaas hadden klaarblijkelijk enkele partijen uit de beoogde nieuwe coalitie minder belang bij deelname van de SGP aan het college. Evenwel zal de SGP-fractie in haar nieuwe rol vanuit een open, positief-kritische houding een bijdrage leveren aan het welzijn en de welvaart van onze mooie provincie.

Bij de SGP ontstaat bij het doorlezen van het coalitieakkoord het gevoel dat er sprake is van een ingedikte en op enkele punten aangepaste versie van het SGP-verkiezingsprogramma. Dat biedt ruimte om de coalitie te steunen in de goede keuzes en op andere punten gebruik te maken van de mogelijkheid om zaken bij te sturen. Fractievoorzitter Dirk van Dijk gaf aan dat het in het akkoord niet alleen gaat over werk, maar ook over een bestuursstijl waarin samenwerking met allerlei partijen en geledingen van de samenleving centraal staat. De coalitiepartners hadden daarom beter voor een ander motto kunnen kiezen: ‘Samen-werken & Samen-leven’ (verkiezingsmotto SGP Overijssel).

Landbouw in goede handen?
Dirk van Dijk stelde ook verschillende vragen aan de coalitiepartijen over zaken die volgens de SGP voor verbetering vatbaar zijn. Zo heeft de SGP sterk het gevoel dat de coalitiepartijen natuurbescherming wel heel hoog in het vaandel hebben staan. Er wordt bijvoorbeeld consequent gesproken over “Natuur en landbouw”. De vraag ontstaat dan of landbouw wel in goede handen is bij dit college, met name omdat een van de coalitiepartijen in het verkiezingsprogramma passages heeft staan over het onteigenen ten behoeve van natuurontwikkeling. We hebben in Nederland een cultuurlandschap waarin grote natuurbeheerders, als Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel en particuliere grondbezitters een belangrijke rol spelen, maar ook agrariërs en jagers. De laatste twee worden helaas niet altijd (h)erkend in de bijdragen die zij leveren. De SGP staat voor een ruimhartig beleid voor agrarische bedrijven; provinciale regels mogen niet mogen leiden tot ongewenste knelpunten, die een duurzame bedrijfsvoering onder druk zetten.

Zondagsrust: sociale kwaliteit
Daarnaast vindt de SGP dat er ruimte moet zijn voor gemeenten die een eigen dynamiek hebben vanwege de groei van het aantal inwoners en de binding van bedrijven aan de betreffende gemeenten, zoals Staphorst, Zwartewaterland en Rijssen-Holten. De provincie moet daarvoor maatwerk bieden en geen strak keurslijf uitrollen over heel Overijssel. In het vorige coalitieakkoord stond de zin dat respect voor zondagsrust ook een sociale kwaliteit is. Helaas is deze zin verdwenen. De afgelopen jaren heeft Overijssel zich, in tegenstelling tot andere provincies, gelukkig niet ingespannen om evenementen als de Ronde van Frankrijk of de Ronde van Italië naar de provincie te halen. De SGP vraagt de coalitie om deze lijn door te zetten en de focus te leggen op breedtesport in plaats van op topsport.

Tot slot wees Dirk van Dijk erop dat macht en invloed voor de SGP niet het belangrijkste is. Het tot meerdere erkenning brengen van de beginselen van Gods Woord is belangrijker. We hopen de komende periode te blijven wijzen op het heilzame van Gods geboden. De SGP wenst de nieuwe gedeputeerden van harte Gods zegen toe in hun werk voor onze prachtige provincie.